Verksamhetsdokument

Bildningsalliansens stadgar (pdf) (uppdaterade våren 2019)

Bildningsalliansens valordning (pdf) (även för distansmöten, uppdaterad våren 2020)

Bildningsalliansens strategi (pdf)

GDPR - Bildningsalliansens registerbeskrivning (pdf)

Bildningsalliansens tillgänglighetsutlåtande (pdf)

Statistik

Verksamhetsstatistik 2021 - Bildningsalliansens medlemmar

Undersökningen och enkäterna utformades för att ge insyn i hur coronapandemin påverkat arbetet hos medlemsorganisationerna och den fria bildningens läroinrättningar. Dessutom gjordes undersökningar även riktat till den pedagogiska personalen, både tillsvidare anställda lärare och timlärare, för att se hur pandemin påverkat dem och deras arbete. 

- Sammanfattande rapport - Verksamhetsstatistik 2021 Organisationernas (36 svar) (pdf)

- Sammanfattande rapport - pedagogiska personalen 2021. Tillsvidareanställda lärare (43 svar) och timlärare (222 svar). (pdf)

 

Covid-19-pandemins inverkan på verksamhet inom den fria bildningen (2021)
I mars 2021 sändes en enkätförfrågan till Bildningsalliansens medlemmar kring pandemins inverkan på verksamheten under 2020. Rapporten innehåller svar från arbetar- och medborgarinstitut, sommaruniversitet, idrottsinstitut och studiecentral. Motsvarande enkät riktat till folkhögskolor sändes ut av och i samarbete med Folkhögskoleföreningen.

Utvärdering av distansundervisningen under corona-våren 2020

Verksamhetsstatistik - Bildningsalliansens medlemmar

- ​​2017 (pdf)

 

Resultat

2023

2022

2021

2020