Inkludera flera (Nordplus)

2013-2015 är Bildningsalliansen koordinator for ett nordiskt projekt kring digital inklusion. 

Projektperiod: 19 aug 2013-30 sep 2015
Med i projektet: Finland, Norge, Danmark, Sverige.
Koordinator: Johanni Larjanko/Bildningsalliansen
Projekt: Nordplus vuxen
Hemsida: www.inkludereflere.org/wp
Twitter: #InkluderaFlera

Utmaning

Den digitala klyftan är idag verklighet. Allt fler tjänster flyttas över till nätet, vilket gör dem tillgängliga, men bara för dem som behärskar tekniken. Detta sker i alla nordiska länder. Det finns olika nationella strategier för att möta utmaningen. Projektet InkluderaFlera jämför strategierna, ser på lagstiftning, regeringsprogram, offentliga strukturer, finansieringsmodeller och målsättningar. Vi vill veta hur man tacklar utmaningarna, vem som betalar och vilka strategier som fungerar. Projektet producerar en jämförande analys, samt rekommendationer. Det hela avslutas med en nordisk konferens som bjuder in tjänstemän, politiker och folkbildare för en diskussion om hur vi kan göra våra samhällen mer inkluderande.

Är det statens ansvar att sörja för att alla skall ha samma möjligheter? Vilken roll spelar folkbildningen här? Vem skall betala? Talar vi här om speciellt utsatta grupper som behöver stöd, eller är detta en universell angelägenhet??Projektet koordineras av Bildningsalliansen från Finland. Arbetet genomförs av en arbetsgrupp bestående av representanter från stora nationella folkbildarorganisationer i Finland, Norge, Sverige och Danmark.

Våra målsättningar:

  • Att få igång inkludera-flera-verksamhet i alla de nordiska länderna
  • Att identifiera vilka metoder som fungerar bäst vid nationell styrning av policy och finansiering av digital inklusion
  • Att producera en nordisk jämförande rapport om metoder, lagstiftning, finansiering av verksamhet som stöder digital inklusion
  • Att producera rekommendationer hur man bäst kan utveckla nationell utbildningspolitik i avseende att stärka digital delaktighet
  • Att öppna diskussionen mellan politiker, tjänstemän och folkbildare om hur man bäst uppnår digital delaktighet

Mycket görs redan i flera av våra länder kring digital delaktighet. Vi har blivit inspirerade av det svenska Digidel-nätverket, som på ganska kort tid fått oerhört mycket till stånd. Inspirerade av deras verksamhet och målsättningar vill vi undersöka och jämföra vilka strukturer som finns på plats i de olika nordiska länderna, så att våra begränsade resurser kan användas på bästa sätt. Vad fungerar, och vad krävs? Vad är statsmaktens roll och inställning? Fungerar frivilliga nätverk bättre än statligt lagstadgande? Hur kan man mäta digital delaktighet, och hur kan man engagera flera folkrörelser?
Vi arbetar med tre olika helheter.

Del 1 handlar om att samla in och jämföra nationell policy/lagstiftning/regeringsprogram för att skapa en bild av situationen i Norden idag. Denna del påbörjas i augusti 2013 och avslutas i augusti 2014. Resultatet blir en studie som publiceras på nätet. Det är Bildningsalliansens ansvar att studien görs i tid och att den publiceras.

Del 2 handlar om rekommendationer, att dra slutsatser av vår jämförande studie och bedöma vilka åtgärder som är mest effektiva, vilka mått som bör användas, hur arbetet kan kvalitetssäkras, och vilken finansiering som behövs. Del 2 påbörjas i augusti 2014 och avslutas i augusti 2015. Slutresultatet är en rapport som trycks i 500 exemplar och distribueras till relevanta parter i Norden. Publikationen finns också på nätet, både som PDF och som ibook. Det är DFS som är ansvariga för att rekommendationerna blir klara i tid. Bildningsalliansen och DFS har gemensamt ansvar för att rapporten trycks och distribueras.

Del 3 handlar om att dra nytta av resultaten. Det görs genom en nordisk konferens i Stockholm augusti 2015, där rapporten presenteras och diskuteras, och vi skapar möjlighet till nätverkande.
Alla intresserade är välkomna att delta, även om vi i första hand riktar oss till aktiva inom folkbildningen, statliga tjänstemän och politiker. Folkbildningsförbundet ansvarar för organisationen av konferensen, inbjudningar, synlighet i media och praktiska arrangemang. Hela styrgruppen är ansvarig för marknadsföring, rekrytering av deltagare och innehållet i konferensen.

Parallellt med detta erbjuder projektet sociala nätverk för diskussion där?alla intresserade är välkomna att delta. Forum finns på facebook, nyheter?och publikationer på en webbsida, synlighet sköts via twitter. Det är Bildningsalliansen som i egenskap av koordinator är ansvarig utgivare och moderator för dessa informationstjänster.

Styrgruppen har också tillgång till ett elektroniskt mötesrum (adobe connect pro) som Bildningsalliansen ansvarar för. Styrgruppen kommer att ha 1-3 möten/år på distans enligt behov.

Produkter

  1. En jämförande studie i hur man jobbar med digital delaktighet i Sverige, Danmark, Norge och Finland
  2. Ett nätverk av intresserade aktörer i dessa länder som utbyter erfarenheter och implementerar verksamhet nationellt
  3. Rekommendationer om hur man kan arbeta nationellt med digital delaktighet baserad på den jämförande studien
  4. En nordisk diskussion/konferens mellan beslutsfattare, tjänstemän och folkbildare om hur vi kan öka våra medborgares möjlighet att delta digitalt

Bildningsalliansen

 

Bildningsalliansen rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
kansliet@bildningsalliansen.fi

 

Kansliet i Jakobstad
Campus Allegro
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad