Fria Bildningen Digisporrar

1.8.2017-31.12.2018

Bildningsalliansen har sedan 2013 arbetat med digital delaktighet och jobbat för att hitta lösningar och samarbetsformer för att arbeta för den digitala delaktigheten i samhället. 

Projektet har som målsättning att utöka användningen av e-learning inom den fria bildningen genom att skapa en utbildningshelhet som ger en introduktion i nätpedagogik. E-learning och kurser eller delar av en kurs på nätet utökar möjligheten att nå nya målgrupper som av olika orsaker inte har möjlighet att delta i en traditionell kurs. Dessutom breddar och utvecklar e-learning de didaktiska lösningarna för ett kursinnehåll.

Projektet ska resultera i att samtliga deltagare utvecklar en utbildningsprodukt som läggs ut på nätet i någon form. Det kan vara en hel kurshelhet eller bara någon specifik del av en kurs. Under projektets gång skapas ett nätverk av aktörer som stöder och preppar varandra i utvecklingsarbetet samt delar med sig av sina erfarenheter till övriga intresserade efter kursens slut.

Projektets allmänna mål, genomförande, resultat och produkter

Projektets allmänna mål är; höja kompetensen inom nätpedagogik och e-learning, visa på möjligheterna med nätkurser, skapa intresse och engagemang att utveckla nätkurser samt skapa nätverk som delar med sig av erfarenheter. Dessutom ska utbildningen leda till konkreta kurser med läroplan och tekniskt förverkligande.

Utbildningen består av tre närstudietillfällen, ett på hösten 2017 och två under våren 2018. Mellan närstudietillfällena träffas deltagarna virtuellt för att stöda varandra i utvecklingsarbetet. Hösten 2018 ordnas ett avslutningsseminarium där de färdiga produkterna presenteras och deltagarna delar med sig av sina erfarenheter. Avslutningsseminariet bjuder också in andra än enbart dem som deltagit i utbildningen eftersom vi önskar sprida både intresset och kunskapen kring nätpedagogik och e-learning. Projektet ska resultera i kurser på nätet eller inlärningsuppgifter på nätet. Kurserna ska kunna tas i bruk senast under hösten 2018.

Målsättningen är att nätverket som skapats under utbildningen fortsätter och att även nya intresserade tar del i nätverkets träffar.

Fortbildningsprojektet finansieras av Utbildningsstyrelsen och fortbildningen är gratis för alla kursdeltagare.