Erasmus+

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdomsområdet och idrott. Erasmus+ erbjuder unga, studerande och vuxna möjligheter till internationalisering och finansiering för utbildning, studier eller praktik utomlands. Programmet erbjuder också läroinrättningar och organisationer möjlighet till samarbete med sina internationella partners.

Målen för programmet Erasmus+ är att

  • stöda människors utbildning, yrkeskarriär och personliga utveckling inom utbildnings-, ungdomsverksamhets- och idrottsbranscherna i Europa.
  • främja hållbar tillväxt, sysselsättning, social kohesion och innovationer
  • stärka den europeiska identiteten och ett aktivt medborgarskap.

Erasmus+ främjar dessutom: 

  • mobilitet med inriktning på elevers, studerandes, lärares och utbildares lärande samt samarbete, delaktighet, spetskompetens, kreativitet och innovativitet i utbildningsbranschens organisationer
  • icke formellt lärande och aktivt deltagande bland unga och ungdomsarbetare samt samarbete, delaktighet, kreativitet och innovativitet i ungdomsorganisationerna
  • mobilitet med inriktning på idrottstränares och idrottspersonalens lärande samt samarbete, delaktighet, kreativitet och innovativitet i motions- och idrottsorganisationer

Bildningsalliansen hjälper dig

Vi på Bildningsalliansen fungerar som regional informatör i Svenskfinland. Det innebär bland annat att vi ordnar info-träffar varje höst, ger råd och vägledning, svarar på frågor, kan hjälpa dig att hitta samarbetspartners, samt erbjuder gratis konsultations-hjälp och projektklinik vid behov. Det är bara att ta kontakt!

Allmänna målsättningar 2021-2027

I programmet Erasmus+ 2021–2027 betonas i synnerhet inkludering, digitalisering, grönt tänkande och delaktighet i samhället. 

Inkludering

Man vill göra det möjligt för allt fler individer och större målgrupper att delta i programmet Erasmus+. Det nya Erasmus+ gör det enklare att delta i programmet så att nya aktörer, små organisationer och personer som annars inte skulle delta kan dra nytta av de möjligheter som Erasmus+ erbjuder. Programmet utökas bland annat med lokala insatser inom ungdomsområdet, kortvariga mobilitetsperioder samt småskaliga partnerskapsprojekt som gör tröskeln att delta låg.  

Digitalisering

Under den nya programperioden för Erasmus+ utnyttjas i allt högre grad de möjligheter som digitaliseringen medför i det internationella samarbetet. Virtuellt lärande kompletterar fysisk mobilitet och utlandsperioder. I samarbetsprojekt inom Erasmus+ utnyttjas i allt högre grad samarbete mellan samarbetsparterna som sker med hjälp av digitala förbindelser. Programmet stöder dessutom att digitala färdigheter utvecklas, att innovativa virtuella undervisningsmetoder tas i bruk och att webbteknik utnyttjas. 

Miljöansvar

Erasmus+ främjar dessutom en internationalism som tar ansvar för miljön. Ett sätt att främja det här temat är till exempel att minska koldioxidavtrycket under utlandsperioderna, genom att i mån av möjlighet använda miljövänliga sätt att resa och färdas och virtuellt samarbete. Med hjälp av programmet ökas också deltagarnas och organisationernas miljömedvetenhet och deras engagemang för hållbar utveckling. 

Deltagande i samhällelig verksamhet

Syftet med Erasmus+ är att öka deltagandet i samhället genom att stöda ett aktivt medborgarskap och främja utvecklingen av sociala och interkulturella kompetenser, kritiskt tänkande och mediekunskap. I programmet prioriteras projekt som erbjuder möjligheter att delta i samhället och ungas medborgarengagemang. Fokus ligger också på att öka medvetenheten om och förståelsen för Europeiska unionens frågor, EU:s gemensamma värderingar och principerna för gemenskap och mångfald.

Läs mer om projektformer, ansökningstider och konkreta målsättningar

Läs mer om Erasmus+ på Utbildningsstyrelsens sida