Psykiska första hjälpen - för den fria bildningens invandrarutbildningar
1.1.2020 - 30.6.2022

Syftet för projektet är att inom integrationsutbildingen ge den nyanlända verktyg för att kunna stöda den egna psykiska hälsan så att hen har bättre förutsättningar att klara av studier, bemästra det egna livet och skapa möjligheter för att bli delaktig i både arbetsliv och samhälle.

Mål

  • Utveckla undervisningskoncept och -material kring temat psykisk hälsa inom den integrationsutbildning som ordnas inom fritt bildningsarbete
  • Utbilda lärare inom den psykiska första hjälpen så de kan handleda och stöda den nyanlända.
  • Höja invandrares kompetens och färdigheter att hantera sitt liv och de utmaningar, möjligheter det ger
  • Ge den nyanlända verktyg att bemästra sin psykiska hälsa
  • Stöda och förbättra den studerandes psykiska hälsa för att underlätta inlärning och integration

Även övriga läroanstalter i regionen som upprätthåller integrationsutbildning kommer att involveras i utvecklingsprocesserna inom projektet och kommer på lång sikt att dra nytta av konceptet.

Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet