Foto:Terhi Takanen

Co-Creative Process Inquiry
2022 - 2024

Målsättning

Projektets mål är att via samskapande processer ge deltagarna möjlighet att utifrån sina egna behov skapa framtidskompetenser som bidrar till en kulturell och individuell förändring, inom organisationen och dess verksamhet samt i ett senare skede även på samhällelig nivå. Via användning av konstnärliga uttryckssätt inom processen vill man förstärka deltagarnas anknytning till processen och till tanken om ett gott liv och hållbar framtid.

Vad är Co-Creative Process Inquiry?

Det samskapande konceptet (Co-Creative Process Inquiry) erbjuder sätt att förnyas genom att tillsammans skapa framtidskompetenser - nya sätt att orientera sig i och förhålla sig till verkligheten. Samskapandets kärna bygger en växelverkande verklighet genom människans egna erfarenheter. Medveten närvaro och intuition, känslor och kroppsmedvetenhet är hörnstenar i arbetssättet. Fil.dr. Terhi Takanen har utvecklat det samskapande konceptet och tillämpat det framgångsrikt i olika arbetsorganisationer under 15 års tid. Under vårterminen 2021 testades konceptet - med utmärkta resultat -  i projektet Djup bildning och planetär pedagogik inom inlärningsmiljöer, arrangerat av Fritt Bildningsarbete rf.

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa ihmisistä itsestään käsin lähtevä kulttuurinen muutos, joka perustuu elämämme ekologisten reunaehtojen tunnustamiseen ja hyvän elämän rakentamiseen yhteisyyden rikastavan voiman kautta. Muutos syntyy ihmisistä, ja laajenee yhteiskuntaan yhdessäluomisen otteella tapahtuvan työskentelyn avulla. Hankkeessa kokeilemme ja tutkimme yhdessä osallistujien kanssa taiteen ja taidekasvatuksen mahdollisuuksia yhdessäluomisen otteen menetelmien ja sovellusten rikastamiseen.

Mikä on Co-Creative Process Inquiry?

Yhdessäluomisen ote on uudistumisen tapa, jonka avulla voimme luoda yhdessä tulevaisuuden taitoja – uusia tapoja suhtautua ja suuntautua todellisuuteen. Yhdessäluomisen otteen ytimessä on se, miten todellisuus syntyy vuorovaikutuksessa ihmisten omista kokemuksista lähtien. Työskentelyn kulmakivinä ovat tietoinen läsnäolo sekä intuition, tunteiden ja kehollisen tietämisen hyödyntäminen. Yhdessäluomisen otteen kehittäjä FT Terhi Takanen on kehittänyt ja soveltanut otetta menestyksellisesti erilaisissa työorganisaatioissa yli 15 vuoden ajan. Kevätlukukaudella 2021 yhdessäluomisen otetta kokeiltiin Vapaa Sivistyö ry:n Syväsivistys ja planetaarinen pedagogiikka -koulutushankkeessa erinomaisin tuloksin. 

 

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Bildningsalliansen och Fritt Bildningsarbete rf och finansieras av Svenska Kulturfonden.