Jag - lärare 3.0
1.10.2022 - 30.6.2024

Bildningsalliansen skapade år 2013 introduktionsmaterialet Jag – Lärare?. Det riktade sig till timlärare inom den fria bildningen. Materialet har använts flitigt runt om i svenskfinland och varit mycket omtyckt. Vid en revidering insåg vi att det hänt en hel del inom den fria bildningen sedan 2013. Vi har till exempel fått in nya målgrupper med olika behov. Vi har fått nya arbetsuppgifter kring till exemnpel intergationsundervisning. Vuxnas grundläggande färdigheter och kompetensbaserat lärande är exempel poå två andra utvecklingsområden där vår guide ohjälpligt släpade efter. Därför ansökte vi om, och fick, medel för att göra en ny version. Denna kommer att presenteras både som en PDF, som en webbtjänst i samarbete med SFV, och som ett rikt videomaterial. 

Målsättning

Projektets produkter kommer att förbättra den fria bildningens personals pedagogiska och didaktiska färdigheter med fokus på digital kompetens, erkännande och identifiering av kunnande, handledning och hur möta studerande med bristfälliga grundläggande färdighter. Dessa nya områdeshelheter kommer att bygga ut den redan existerande guiden, som samtidigt får en språklig och visuell uppdatering. Under arbetets grån kommer de nya produkteran att piloteras. Två referensgrupper bistår också med konkreta kommentarer, åsikter och önskemål under resans gång. 

En fortbildningshelhet inom digitala kompetenser kommer att ordnas inom ramen för projektet under våren och hgösten 2023 där deltagarna bland annat piloterar materialet och bidrar med egna tillägg. Ett kompetensmärke utarbetas för fortbildningshelheten som kan avläggas av deltagarna.

Projektet finansieraras av UKM, undervisnings- och kulturministeriet