Bildningsalliansens utlåtande om Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

06.10.2021 kl. 14:47
Bildningsalliansens utlåtande om Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet.

Till Riksdagens kulturutskott

Ärende: Bildningsalliansens utlåtande om Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet SRR6/2021

Läs hela utlåtandet här.


Utrdrag ur utlåtandet:

Allmänna kommentarer om redogörelsen
Bildningsalliansen anser att redogörelsen om behoven av att reformera integrationsfrämjandet är befogad och att den är i enlighet med Riksdagens revisionsutskotts betänkande ((ReUB 6/2018 rd). I redogörelsen lyfter man fram en starkare roll för det fria bildningsarbetet inom integrationsutbildningen. Redogörelsen införlivar de åtgärder som redan görs inom ramen för reformerna kring bl.a. kontinuerligt lärande, kommunernas sysselsättningsförsök och det nationella kompetenscentret, vilket bidrar till en fungerande helhet av strukturer, integrationsfrämjande åtgärder, utbildning, sysselsättning och förmåner. Bildningsalliansen anser det viktigt och befogat att redogörelsen åtgärder kopplas till pågående reformer. För att de åtgärder som föreslås ska kunna förverkligas behövs ett tätt och fungerande samarbete mellan de myndigheter som ansvarar för integrationsfrämjande arbete.

I redogörelsen nämns att integrationsfrämjande tjänster utvecklas och en smidig integrationsväg på båda nationalspråken säkerställs och att målet är att antalet invandrare som integreras på svenska ökar. Det här anser Bildningsalliansen var en bra målsättning då det i tvåspråkiga kommuner behövs migranter som kan våra nationalspråk och i många branscher råder det brist på svenskkunnig personal. Även i många svenskspråkiga regioner finns det arbetskraftsbrist.

Bildningsalliansen välkomnar möjligheten till en tvåspråkig integration. Enligt redogörelsen skulle integrationen och sysselsättningen i tvåspråkiga områden och i uppgifter där det behövs färdigheter i både finska och svenska, främjas av en möjlighet att i integrationsplanen inbegripa studier som stärker såväl finskan som svenskan. Inom den fria bildningens invandrarundervisning finns idag många som studerar svenska för att öka sina möjligheter till sysselsättning.

Helsingfors 5.10.2021
Moa Thors             Henrika Nordin
Ordförande            Verksamhetsledare