KOSKI-webbinarier/utbildningar för fria bildningen

14 Juni 2021 kl. 09.00–12.00

Utbildningsstyrelsen anordnar KOSKI-webbinarier/utbildningar för KOSKI-användarna inom fritt bildningsarbete! 

 

Webbinarium 1 - målgrupp: Utbildningar inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga i folkhögskolor

Måndagen 24.5.2021 kl. 9 - 12
Innehåll:
- ’Folkhögskoleår för läropliktiga’ -linjer
I webbinariet går vi igenom vilka saker som bör beaktas i anteckningarna som anges i studierätter inom utbildningar inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga i folkhögskolor (’Folkhögskoleår för läropliktiga’ -linjer). Webbinariet är avsett för alla KOSKI-användarna i folkhögskolor.

Länk till webbinariet och inspelning: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613998#Webbinarierp%C3%A5svenska-Webbinar:Utbildningarinomdetfriabildningsarbetetsomriktarsigtilll%C3%A4ropliktigaifolkh%C3%B6gskolor(%E2%80%99Folkh%C3%B6gskole%C3%A5rf%C3%B6rl%C3%A4ropliktiga%E2%80%99-linjer)m%C3%A5ndagen24.5.2021

Webbinarium 2 - målgrupp: Utbildningar inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga i folkhögskolor

Måndagen 7.6.2021 kl. 9 – 11.30
Innehåll:
- Integrationsutbildning för läropliktiga
 - Utbildning i grundläggande litteracitet inom fritt bildningsarbete för läropliktiga
I webbinariet går vi igenom vilka saker som bör beaktas i anteckningarna som anges i studierätter inom utbildningar inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga i folkhögskolor:
 
Länk till webbinariet och inspelning: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613998#Webbinarierp%C3%A5svenska-Webbinar:Utbildningarinomdetfriabildningsarbetetsomriktarsigtilll%C3%A4ropliktigaifolkh%C3%B6gskolor(Integrationsutbildningf%C3%B6rl%C3%A4ropliktiga,utbildningigrundl%C3%A4ggandelitteracitetinomfrittbildningsarbetef%C3%B6rl%C3%A4ropliktiga),m%C3%A5ndagen7.6.2021

Webbinarium 3 - målgrupp: alla läroanstalter och KOSKI-användarna inom fritt bildningsarbete.

Måndagen 14.6.2021 kl. 9 - 12
Länk till webbinariet: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613998#Webbinarierp%C3%A5svenska-Webbinarium:Utbildningarinomdetfriabildningsarbetet,m%C3%A5ndagen14.6.2021

Webbinarier för KOSKI-användarna inom fritt bildningsarbete ordnas också på hösten 2021.Plats
ONLINE