Bildningsalliansens utlåtande om Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och till lagar som har samband med den

17.10.2022 kl. 13:09

Riksdagens kulturutskott

Ärende: Bildningsalliansens utlåtande om Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och till lagar som har samband med den

RP 208/2022

Läs hela utlåtandet HÄR

Utdrag ur utlåtandet: 

Eftersom de personer som anländer till Finland har väldigt olika bakgrund, utbildning och kompetenser är det viktigt med rådgivning och vägledning som leder dem in på för dem ändamålsenliga utbildnings- och sysselsättningsstigar. Även de som kommer som arbetskraftsinvandare har behov av integrationsfrämjande åtgärder såsom språk- samhällsorientering. Bildningsalliansen vill här poängtera att det är centralt att det även finns kännedom om möjligheter till integration på svenska och de svenska utbildningsstigarna som finns till förfogande inom tvåspråkiga kommuner och regioner, så att man kan informera om alla alternativ och även vägleda individen rätt. För individen anpassad vägledning är fundamentalt för att integrationen ska lyckas.

Bildningsalliansen ser det som nackdel för den nyanlända att man nu vill förkorta maximitiden för integrationsplanens varaktighet med ett år. Som ovan nämndes så har migranterna väldigt olika bakgrund, vilket innebär att tiden att nå t.ex. tillräckliga spåkkunskaper för att kunna sysesselsätta sig eller gå vidare till utbildning varierar. För många är en tid på två år för kort för att man ska få tillräckliga språkkunskaper.

Bildningsalliansen anser att språk- och integrationsutbilding är en central del av integrationsprocessen och ger alla nyanlända och migranter en möjlighet till att vara delaktiga i ett samhälle. Bildningsalliansen ser att dessa utbildningar i första hand främjar individens inkludering i samhället. Det är frågan om en grundläggade rättighet och att få verktyg för att bli delaktig i det finländska samhället. Många fortsätter efter slutförd integrationsutbildning i någon annan utbildning för att få rätt kompetens för ett finländskt arbetsliv. Deltagande i språk och integrationsutbildning, eller en förlängning av integrationstiden får inte äventyra den studerandes möjlighet till arbetslöshetsstöd eller andra utkomststöd, eftersom detta ofta är en förutsättning för att man ska kunna stanna kvar inom utbildningen.​

Helsingfors 17.10. 2022

Moa Thors, ordförande Bildningsalliansen
Henrika Nordin, verksamhetsledare Bildningsalliansen

Marie Granbacka