Bildningsalliansens utlåtande om Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete

05.10.2022 kl. 13:07

Riksdagens kulturutskott

Ärende: Bildningsalliansens utlåtande om Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete

RP 158/2022

Propositionen föreslår att lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt lagen om fritt bildningsarbete ska ändras. Regeringens proposition grundar sig på en av riktlinjerna i planen för de offentliga finanserna för 2023—2026, enligt vilken kostnadsfördelningen och kostnadsnivån mellan staten och kommunerna inte justeras inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 2023.

De priser per enhet för studerandeveckor, studerandedygn, studerandedagar och undervisningstimmar för utbildning som avses i lagen om fritt bildningsarbete bestäms enligt gällande lag på basis av de faktiska kostnaderna och prestationerna under året före det år som föregår det år då priset per enhet bestäms. Coronapandemin och de begränsningar som hänför sig till den har haft en betydande inverkan på verksamheten 2020 och 2021 och på hur användbara uppgifterna för dessa år är som grund för statsandelsfinansieringen. Syftet med propositionen är att eliminera effekterna av sådana faktorer som beror på coronapandemin samt begränsningar i anslutning till den gällande nivån på statsandelsfinansieringen de kommande åren.

I denna proposition föreslås det att bestämmelserna i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete ändras så att priserna per enhet för finansåren 2023 och 2024 undantagsvis beräknas utifrån uppgifterna om kostnaderna och prestationerna för 2019. I propositionen föreslås dessutom vissa lagtekniska korrigeringar i dessa lagar gällande hänvisningarna till lagen om statsandel för kommunal basservice.

Bildningsalliansen understöder förslaget för ändringar i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och i lagen om fritt bildningsarbete. Eftersom pandemiåren 2020, 2021 och delvis 2022 har nämnvärt påverkat både kostnaderna och möjligheten till att ordna och förverkliga utbildningar är det skäligt att beakta det här i statsandelsfinansieringen. Även intäkterna inom den fria bildningen har minskat under pandemiåren i och med att förlorade studieavgifter då utbildningar inte har kunnat förverkligas eller man inte haft intäkter för internatsboende. Bildningsalliansen understöder förslaget till att kostnaderna och prestationerna för 2019 finns som grund för enhetspriset för 2023 och 2024.

Helsingfors 5.10. 2022

Moa Thors, ordförande Bildningsalliansen
Henrika Nordin, verksamhetsledare Bildningsalliansen

Marie Granbacka