Bildningsalliansens utlåtande om utredningen om inrättande av ett lärarregister och om insamlingen av uppgifter om lärare.

29.03.2022 kl. 22:06

Undervisnings- och kulturministeriet

Ärende: Bildningsalliansens utlåtande om utredningen om inrättande av ett lärarregister och om insamlingen av uppgifter om lärare. VN/3049/2021

Läs hela utlåtandet här.

Utdrag ut utlåtandet:

"Bildningsalliansen anser att det är ändamålsenligt och viktigt att samla in relevant data och information som kan användas för prognostisering av lärarbehov och deras kompetenser samt för utveckling och forskning av lärarutbildningen och utvärdering av den. Informationen kan säkert också användas i viss mån för att bättre allokera medel till de behov som finns inom utbildningarna.

Bildningsalliansen anser att det kanske just är inom den grundläggande utbildningen och andra stadiets gymnasieutbildning som den verkliga nyttan med ett eventuellt register kommer fram. Här är lärarnas uppgifter samt behörighetskrav väldigt klara.

Vilken nytta registret helt konkret innebär för fria bildningen är kanske delvis oklart. I utredningen har man inte heller öppnat upp fria bildningens behov i fråga om lärarregistret och uppgifter relaterat till det. Förutom heltidsanställda lärare har fria bildningen också en hel del timlärare som har helt andra behov ifråga om kompetenshöjning än vad den övriga lärarpersonalen har. Men att hålla ett lärarregister för timlärare uppdaterat är väldigt krävande då de kan ha flera arbetsgivare och även längre och kortare arbetsförhållanden.

I den fria bildningen har vi en bredare syn på begreppet lärare i och med att studiecentralerna fungerar som läroinrättningar för förbund och föreningar. De som leder dessa utbildningar är kanske inte lärare i den traditionella meningen men ordnar ändå pedagogisk verksamhet.

Så frågan är om ett lärarregister ger en realistisk bild av de behov som finns angående lärares kompetensbehov i fritt bildningsarbete och gällande prognostisering?"

Helsingfors 25.3.2022
Moa Thors, ordförande Henrika Nordin, verksamhetsledare

 

Marie