Bildningsalliansens utlåtande om den Nationella läskunnighetsstrategin 2030

18.10.2021 kl. 13:00
I strategin definieras läskunnighet som multilitteracitet, som omfattar färdigheter att läsa och producera alla slags texter från traditionella skrivna texter till exempelvis audiovisuella framställningar. Bildningsalliansen anser det vara viktigt att man definierar läskunnighet som multilitteracitet. Begreppet multilitteracitet visar på den bredd av läskunnighet man behöver i dag för att vara delaktig i samhället.

Till Utbildningsstyrelsen

Ärende: Begäran om utlåtande om Nationella läskunnighetsstrategin 2030. OPH-3758-2021

Läs hela utlåtandet här

 

Utdrag ur utlåtandet:
Läskunnighet är viktigt för att alla ska kunna vara jämbördiga och fullvärdiga medborgare. Läskunnighetsarbetet behöver resurser och strukturer. Bildningsalliansen vill lyfta fram betydelsen av att det ska finns fungerande strukturer också på svenska i Finland och att centrala aktörer skapar fungerande nätverk för läskunnighetsarbetet på svenska.

Enligt strategin ska alla barn, unga, vuxna och äldre personer ha rätt till en god och mångsidig läskunnighet. Läskunnigheten finns som grund för allt lärande. Bildningsalliansen vill lyfta fram betydelsen av att öka läskunnigheten bland vuxna som har bristfälliga grundläggande färdigheter och unga vuxna som ska gå vidare i sina studier. Den fria bildningen har en mångårig erfarenhet av att jobba med grundläggande färdigheter både bland unga och vuxna. Som exempel kan nämnas påbyggnadsundervisningen, undervisning för nyanlända och migranter samt läs- och skrivfärdighetsträning. Den fria bildningen kan också bidra till att det finns tillgängliga åtgärder kring läskunnighet i alla regioner, i och med att det finns fri bildning i alla våra kommuner.

Övriga kommentarer:
Allmänna iakttagelser som berör den nationella läskunnighetsstrategin.

Bildningsalliansen vill ännu lyfta fram betydelsen av Ordkonsten som en grundläggande konstform som främjar läskunnigheten. Ordkonstens betydelse måste stärkas och även resurseras med tillräckliga medel så att den finns tillgänglig i alla regioner. Den digitala läskunnigheten får inte främjas på bekostnad av en god och djup läskunnighet.

Helsingfors 15.10.2021

Ordförande Moa Thors

Verksamhetsledare Henrika Nordin

Marie