Bildningsalliansens utlåtande om förslaget till statsrådets och undervisnings- och kulturministeriets förordningar om ansöknings- och urvalskriterierna för utbildning efter den grundläggande utbildningen

20.08.2021 kl. 09:00
Bildningsalliansens utlåtande om förslaget till statsrådets och undervisnings- och kulturministeriets förordningar om ansöknings- och urvalskriterierna för utbildning efter den grundläggande utbildningen.

Ärende: Bildningsalliansens utlåtande om förslaget till statsrådets och undervisnings- och kulturministeriets förordningar om ansöknings- och urvalskriterierna för utbildning efter den grundläggande utbildningen

VN/9573/202

Bildningsalliansen tackar för begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om det riksomfattande ansökningsförfarandet till utbildning efter den grundläggande utbildningen

Det finns behov att uppdatera ansöknings- och urvalsförordningarna i och med utvidgningen av läroplikten och den nya utbildningen som handleder för examensutbildning. I utkastet till statsrådets förordning föreslås det att tre separata ansökningar efter den grundläggande utbildningen slås samman till en gemensam ansökan som ordnas årligen. Dessutom fogas utbildningen för läropliktiga vid folkhögskolor till användningsområdet för den gemensamma ansökan. Det föreslås också ändringar i bl.a. bestämmelserna om ansökningsönskemål, antagning som studerande från reservplats, inlämnande av ansökan samt Utbildningsstyrelsens uppgifter.

Bildningsalliansen anser det vara ändamålsenligt att slå samman alla ansökningar till en årligen återkommande gemensam ansökan. Det här förenklar och förtydligar förfarandet för den sökande och för läroinrättningarna. Även läroinrättningarna får bättre insyn i hur ansökningsantalet ser ut för den egna läroanstalten. Bildningsalliansen understöder att den gemensamma ansökan i första hand gäller målgruppen som avslutat sin grundläggande utbildning eller någon övergångsutbildning. Bildningsalliansen anser att det är viktigt att utbildningen för läropliktiga vid folkhögskolor också finns med i den gemensamma ansökan. På det sättet är alla utbildningsmöjligheter synliga för den som ansöker om studieplats.

Bildningsalliansen understöder förslaget att Utbildningsstyrelsen ska handha ansvaret för den gemensamma ansökan, dess register, förverkligande av ansökan och behandling samt förvaring av ansökningarna.

Bildningsalliansen understöder förslaget om att man i första hand delger bilagor till ansökan elektroniskt men att de också vid behov kan skickas per post. Bildningsalliansen anser det viktigt att man inte kan bevara känsliga uppgifter om en person i registret.

Bildningsalliansen understöder att man kan söka till alla utbildningar som är med i den gemensamma ansökan med en enda ansökan, där man kan föra fram sju olika utbildningar.

Bildningsalliansen anser att det är viktigt att elev- och studiehandledare har tillräcklig information om den gemensamma ansökan och de olika utbildningsalternativen, bland dem det sk. folkhögskoleåret för läropliktiga, samt hur dessa påverkar den enskilda studerande och hens framtid. Dessutom behöver handledarna känna till att invandrarungdomar har möjlighet att inom ramen för läroplikten gå fria bildningens integrationsutbildning eller grundläggande litteracitet.

Bildningsalliansen vill ännu lyfta fram att den sökande efter en avlagd utbildning för läropliktiga på en folkhögskola, annan utbildning (minst 28 studerandeveckor) på folkhögskola, integrationsutbildning eller grundläggande litteracitet för invandrare ska kunna få 6 tilläggspoäng då hen söker till andra stadiet yrkesutbildning.

Propositionen förtydligar och förenklar ansökningsprocessen. Dessutom underlättar förändringen bl.a. läroinrättningarnas arbete då man har en mera uppdaterad bild av ansökningsläget, t.ex. ifråga om mottagande och uppsägande av studieplats.

Helsingfors 20.8.2021

Moa Thors                Henrika Nordin
Ordförande               Verksamhetsledare

Marie