Bildningsalliansens utlåtande om Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård

21.06.2021 kl. 08:51
Bildningsalliansens utlåtande om Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård

Till Undervisnings- och kulturministeriet

Ärende: Bildningsalliansens utlåtande om Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård

Allmänt

Proposition föreslår att lagen om elev- och studerandevård ändras. I regeringsprogrammet nämns att elev- och studerandevårdstjänsterna ska stärkas på alla utbildningsnivåer. Propositionen innehåller ett förslag på en personaldimensionering av psykolog- och kuratorstjänster inom elev- och studerandevården samt en precisering av behörighetsvillkoren för kuratorer.

Behörighet för kuratorer

Enligt förslaget är en person behörig att verka som kurator om hen har avlagt en sådan högre högskoleexamen som avses i 7 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) eller sådan lämplig yrkeshögskoleexamen inom det sociala området som avses i 8 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården. Behörighetsvillkoren uppfyller också den som har en för uppgiften lämplig högskoleexamen inom det sociala området, pedagogik eller beteendevetenskaper. Därutöver behöver hen ha avlagt högskolestudier som omfattar 60 studiepoäng och som består av universitetsstudier i socialt arbete eller studier som hör till en sådan högskoleexamen som avses i 8 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården.

Bildningsalliansen anser att det är bra att behörighetsvillkoren för kuratorerna preciseras. Bildningsalliansen stöder en bred behörighet och att den inte begränsas till enbart personer med socionom- eller socialarbetarexamen. Däremot ska det finnas riktlinjer för vilken form av tilläggsstudier som behövs för att kunna fungera som behörig kurator. Bildningsalliansen anser att breda behörighetsvillkor för kuratorer bättre kan garantera tillgänliga tjänster på det svenskspråkiga utbildningsfältet.

Dimensioneringen av elev- och studerandevården

Bildningsalliansen understöder förslaget om en ny dimensionering av antal studerande per kurator och skolpsykolog. Det garanterar en rättvis och jämlik tillgänglighet av elev- och studerandevårdstjänster och främjar likabehandling både inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet. Förslaget ger också bättre möjligheter för kuratorer och skolpsykologer att hinna med förebyggande elev- och studerandevård.

Den utvidgade läroplikten och reformen med utbildning som handleder till examen medför större antal studerande i behov av ifrågavarande tjänster. Bildningsalliansen anser att dimensioneringen kunde vara den samma för både kuratorer och skolpsykologer. Dimensioneringen innebär också att det måste finnas en tillräcklig finansiering för att uppfylla målsättningen.

Bildningsalliansen anser också att man borde utöka elev- och studerandevårdstjänsterna till alla studerande på folkhögskolan som studerar på långa utbildningar och inte enbart för dem som hör till den utvidgade läroplikten. Det här för att garantera en likabehandling av alla studerande.

Helsingfors 21.6.2021
Moa Thors                  Henrika Nordin
Ordförande                 Verksamhetsledare

Marie