Tillbaka

Ställningstagande: Läroinrättningarna inom fritt bildningsarbete bör få sina integrationsrelaterade uppgifter bekräftade – integrationsutbildningen borde vara en del av det finländska utbildningssystemet

05.12.2023 kl. 10:46

Utgångspunkterna

Läroinrättningarna inom fritt bildningsarbete har redan under flera decennier anordnat kvalitativ integrationsutbildning och utbildning i litteracitet. Utbildningar har ordnats i enlighet med vid varje given tidpunkt giltiga grunder och rekommendationer i läroplanen för integrationsutbildning och för läroplan i litteracitet inom fritt bildningsarbete (2018, 2022). I läroinrättningarna inom fritt bildningsarbete finns därför yrkeskunnig och erfaren undervisningspersonal som är väl insatt i frågor gällande integrationsutbildning. Läroinrättningarna har satsat på att utveckla mångsidiga lärmiljöer. Målsättningen är att förutom att främja de nyanländas kunskaper i finska /svenska, även att på ett mångsidigt sätt göra de nyanlända bekanta med det finländska samhället, kulturen, arbetslivet samt närmiljön. En väl genomförd integrationsutbildning sporrar de nyanlända till att bli aktiva aktörer i det finländska samhället, förstärker möjligheterna till sysselsättning och minskar risken för marginalisering.

Statsrådet och riksdagen har flera gånger tagit ställning för att den fria bildningens roll som främjare av integration ska förstärkas. Det konstateras exempelvis i statsrådets redogörelse om behovet av att reformera integrationsfrämjandet (SRR 6/2021 rd), att läroinrättningarna inom fritt bildningsarbete inte enbart stödjer integration genom att lära ut läs- och skrivfärdighet, utan att de på ett övergripande sätt stödjer inlärning av grundläggande färdigheter, språk samt samhälls-och arbetslivsfärdigheter. Det fria bildningsarbetet besitter ett starkt kunnande för att förverkliga dessa uppgifter. Kulturutskottet understöder i sitt utlåtande (SiVL 26/2021 vp) förslaget i redogörelsen, enligt vilket man säkerställer tillräcklig finansiering i relation till utbildningsbehovet för den integrationsutbildning som ingår i integrationsplanen inom fritt bildningsarbete. I den av riksdagen godkända skrivelsen om hur integrationen fungerar (RSk 35/2018 rd), förutsätter man att statsrådet ombesörjer att den fria bildningens roll inom integration blir större.

Läroinrättningarna inom fritt bildningsarbete har goda förutsättningar vad gäller kunnande för att förverkliga övergripande integrationsutbildning. Detta förutsätter ändå att uppgiften klart definieras i förordningar samt ges tillräckliga ekonomiska resurser. Lagstiftningen för fritt bildningsarbete har även utvecklats för att stödja uppgiften. År 2018 togs genom författningsändringar ett nytt finansieringssystem i bruk och detta preciserades ytterligare år 2022. För anordnandet av utbildning inom fritt bildningsarbete i enlighet med integrationsplanen har det sedan år 2022 allokerats finansiering i budgeten som ett enskilt anslag ca 11,83 miljoner euro.

Läroinrättningarna inom den fria bildningen har även kunnat uppvisa stor flexibilitet och smidighet som utbildningsanordnare i situationer som är oförutsedda och föränderliga. På detta sätt kunde utbildning ordnas mycket snabbt exempelvis för personer som flydde undan kriget i Ukraina. Genast under våren 2022, när Ryssland inlett sitt anfall, ordnade den fria bildningens läroinrättningar utbildning som stödjer språk- och samhällsfärdigheter för ukrainare som flytt undan kriget. Utbildningen anvisades tilläggsfinansiering för åren 2022–2026.

Läs hela ställningstagandet här

 

27.11.2023
Suomen Kansanopistoyhdistys-Finlands Folkhögskolförening ry
Bildningsalliansen rf
Opintokeskukset ry

Marie Granbacka