Bildningsalliansens utlåtande om Regeringens proposition till riksdagen med lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om grundläggande konstundervisning

03.10.2022 kl. 13:04

Riksdagens kulturutskott

Ärende: Bildningsalliansens utlåtande om Regeringens proposition till riksdagen med lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om grundläggande konstundervisning. RP 160/2022

Enligt förslaget ska det i lagen om nationella studie- och examensregister föreskrivas om det nya registret över annan än reglerad utbildning som anskaffats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. I propositionen föreslås en skyldighet att i registret föra in uppgifter om prestationer i utbildningen i fråga. Enligt förslaget ska huvudmän för läroanstalter för fritt bildningsarbete vara skyldiga att föra in uppgifter om utbildningar som finansieras av Servicecentret i nationella informationsresursen inom undervisning och utbildning. Lagförslaget ger också möjlighet till att lagra uppgifter om prestationer inom grundläggande konstundervisning i informationsresursen.

Därtill ska det till lagen om grundläggande konstundervisning fogas en bestämmelse om att omfattningen av utbildningar som förs in i nationella informationsresursen inom undervisning och utbildning ska anges i studiepoäng.

Bildningsalliansen anser att förslaget om att den fria bildningens läroinrättningar ska föra in prestationer om utbildningar som har finansierats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning till informationsresursen Koski är bra. Eftersom de utbildningar som finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning ska höja individens kompetens och främja hens möjligheter till att bibehålla sin arbetsplats eller bli sysselsatt är det viktigt att kunnande blir identifierat och erkänt.

Inom den den grundläggande konstundervisningen erhåller individen ett brett kunannde inom den konstgren man valt. Det är ytterst viktigt att individen kan synliggöra och även få detta kunnande identifierat och erkänt. Därför understöder Bildningsalliansen förslaget om att prestationer från den grundläggande konstundervisningen kan lagras in informationsresursen Koski. Att omfattningen förs in som studiepoäng är ändamålsenligt och fungerande eftersom bl.a. de prestationer som erhålls via fria bidlningens utbildningar har studiepoäng som omfattning.

Helsingfors 3.10. 2022

Moa Thors, ordförande Bildningsalliansen
Henrika Nordin, verksamhetsledare Bildningsalliansen

Marie