Utvärderingen som inleds: Utbildning för grundläggande litteracitet för invandrare

10.02.2022 kl. 15:05

 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför under 2022 en utbildning för grundläggande litteracitet för invandrare.

Utvärderingen producerar information som stöd för planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av utbildningen i läs- och skrivfärdigheter för invandrare till läroanstalter som ordnar utbildningen, läroanstalternas huvudmän och det nationella styrningssystemet. Utvärderingen gäller fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna. 
 
Utvärderingen är för närvarande i projektplaneringsskedet och detaljerna i utvärderingsprocessen fastställs i samband med att planen godkänns i mars 2022. Ändringar i tidtabellen är möjliga på grund av effekterna av covid-19-pandemin, men vi informerar alltid utbildningsanordnarna separat om eventuella ändringar.  
 
I utvärderingen strävar vi att genomföra datainsamlingarna på ett sätt som belastar aktörerna så lite som möjligt men betjänar de nationella informationsbehoven och utvecklingen för grundläggande litteracitet för invandrare. 
 
I de centrala skedena av utvärderingsprocessen hörs en sakkunnigpanel på fjorton personer som består av representanter för två ministerier, Utbildningsstyrelsen, NTM-centralen, den instans som handleder studerandena och alla utbildningsformer som deltar i utvärderingen samt undervisningspersonalen. Panelen med representanter för olika aktörer stöder utvärderingen i skapandet av en övergripande förståelse om grundläggande litteracitet samt dialogen mellan aktörerna. 
 
Vi tar gärna emot frågor och önskemål om genomförandet av utvärderingen. Vi informerar dem som deltar i datainsamlingen om utvärderingen per e-post när projektet framskrider.  
 
Mer information om utvärderingen av utbildning för grundläggande litteracitet finns på NCU:s webbplats. Vi delar också nyheter om utvärderingen i sociala medier med taggen #MaahanmuuttajienLukutaito.  
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Utvärderingens projektledare, utvärderingsexpert Hanna Väätäinen, tfn +358 29 533 5568, hanna.vaatainen@karvi.fi  
 
Utvärderingsexpert Laura Partanen, tfn +358 29 533 5522, laura.partanen@karvi.fi 

Marie