Bildningsalliansens utlåtande om ordlistan för kontinuerligt lärande

01.02.2022 kl. 13:17
Bildningsalliansen anser att det är av stor vikt att det finns klara förklaringar på de begrepp som anses ska används inom det kontinuerliga lärandet på de båda nationalspråken och i förlängningen på engelska.

Undervisnings- och kulturministeriet samt Arbets- och näringsministeriet

Ärende: Bildningsalliansens utlåtande om ordlistan för kontinuerligt lärande.
VN/32564/2021

Bildningsalliansen tackar för begäran om utlåtande gällande ordlista för kontinuerligt lärande. Bildningsalliansen anser att det är av stor vikt att det finns klara förklaringar på de begrepp som anses ska används inom det kontinuerliga lärandet på de båda nationalspråken och i förlängningen på engelska.

Bildningsalliansen anser att ordlistan för det kontinuerliga lärandet ska finnas på båda nationalspråken i det skede då man begär olika intressegrupper om utlåtande. Det finns en del begrepp som på svenska kan översättas med flera alternativ än ett, såsom t.ex. handledning och vägledning. Eftersom det kontinuerliga lärandet berör den svenskspråkiga utbildningen, likaväl som den finskspråkiga ska ordlistan finnas tillgängligt på de båda språken samtidigt.

Bildningsalliansen anser att det är bra att man i ordlistan har förklarat skillnaden mellan livslångt lärande och kontinuerligt lärande samt i vilket sammanhang det ena ska föredras framom det andra. Bildningsalliansen understöder tanken att det livslånga lärandet är ett mera övergripande begrepp och kontinuerligt lärande är ett underbegrepp. Man kunde i samband med dessa begrepp också skriva in det faktum att i globala, europeiska och nordiska sammanhang används begreppet livslångt lärande.

Vad gäller begreppet "ohjaus" kan man på svenska använda både ordet handledning och vägledning. Vid översättning är det viktigt att beakta de olika begreppens innebörd. En översättning kan också behöva en diskussion kring innebörden av orden och en jämförelse vilka begrepp och innebörd som sätts på orden i andra nordiska länder.

Helsingfors 21.1.2022


Moa Thors, ordförande Bildningsalliansen   Henrika Nordin, verksamhetsledare Bildningsalliansen

Marie