Bildningsalliansens utlåtande om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

03.11.2021 kl. 10:05
Fr.o.m. 1.8.2022 ersätter utbildning som handleder för examensutbildning (härefter; HUX) de tre utbildningar som nu erbjuds inom ramen för övergångsskedet mellan grundläggande utbildning och andra stadiet, d.v.s. påbyggnadsundervisning, utbildning som handleder för yrkesutbildning och utbildning som förbereder för gymnasieutbildning. I propositionen föreslås att man gör finansieringsnivån mera enhetlig och att nivån på finansieringen är jämförbar.

Till Riksdagens kulturutskott

Ärende: Bildningsalliansens utlåtande om Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till lagar som har samband med den. RP 147/2021 rd

Läs hela utlåtandet här

 

Utdrag ur utlåtandet:
Bildningsalliansen anser det viktigt att man kan ordna utbildningen i samarbete med andra läroinrättningar eftersom sakkunskapen kan finnas i olika läroinrättningar och behov av HUX- utbildning kan variera i de olika regionerna. Samarbete bidrar också till ökad tillgänglighet av HUX- utbildningen. Finansieringen utgår ifrån den läroinrättning som har tillstånd att anordna HUX- utbildningen. Bildningsalliansen anser att finansieringen kan bli otillräcklig då målgruppen är liten och den sprider sig över flera läroinrättningsformer. Det är viktigt att man följer upp hur reformen förverkligas och om finansieringen är tillräcklig.

De svenskspråkiga folkhögskolorna har en lång och gedigen erfarenhet och sakkunskap att
ordna påbyggnadsundervisning, den kompetensen bör beaktas och utnyttjas. Dessutom är folkhögskolan som lärmiljö ytterst lämplig för studerande som behöver socialt stöd och handledning av sina studier samt en trygg och liten studiemiljö. Enligt den statistik som nämndes i motiveringarna för förslaget uppgavs det också att påbyggnadsundervisningen på svenska har fler studerande än utbildning som handleder för yrkesutbildning.

Synpunkter på de andra ändringsförslag som gäller ordnandet av utbildning som handleder för examensutbildning och rätten att ordna utbildning.

Bildningsalliansen anser att det är viktigt att de folkhögskolor som redan nu anordnar påbyggnadsundervisning och har tillstånd till det även i fortsättningen kan få anordnartillstånd för HUX-utbildning. Det är viktigt att det finns ett tillräckligt brett nätverk av aktörer som kan ordna HUX-utbildning för att kunna garantera tillgänglig utbildning. Folkhögskolorna har också internat som möjliggör inkvartering vid behov. Folkhögskolorna har goda möjligheter att samarbeta med lokala och regionala läroinrättningar samt har erfarenhet av det från tidigare.

Andra synpunkter

Bildningsalliansen vill lyfta fram det behov av speciallärare och studie- och yrkesvägledare
som finns inom det svenskspråkiga utbildningsfältet. Fortbildning och behörighetsgivande utbildning behövs kontinuerligt och resurser bör allokeras till det. Kompetenta och behöriga studie- och yrkesvägledare behövs för att kunna garantera att studerande vägleds in på rätta studiebanor och att reformen med den utvidgade läroplikten kan lyckas.

Helsingfors 26.10.2021

Ordförande Moa Thors

Verksamhetsledare Henrika Nordin

Marie