Bildningsalliansens utlåtande gällande utlåtandeversionen av läroplikten

11.09.2020 kl. 10:46
Undervisnings- och kulturministeriet har bett Bildningsalliansen rf om utlåtande gällande utlåtandeversionen av läroplikten. En utvidgning av läroplikten är en central utbildningspolitisk åtgärd i regeringsprogrammet. Bildningsalliansen anser att en utvidgning av läroplikten svarar både mot de strukturella reformbehoven och allas jämlika möjligheter till en utbildning efter den grundläggande utbildningen.

 

Den utvidgade läroplikten lyfter fram olika utbildningsalternativ och lärmiljöer. Målsättningen med reformen är att garantera allas möjligheter att kunna avlägga en examen på andra stadiet. Idag blir ca 15% av åldersgruppen utan en sådan examen. Det här beror ofta på att man avbrutit sina studier på andra stadiet av olika orsaker. En orsak är att övergången från den grundläggande utbildningen till andra stadiet kan vara utmanande för en del studerande.

Bildningsalliansen understöder därför de åtgärder som nu lyfts fram för att underlätta och främja smidiga studieövergångar. Läs Bildningsalliansens hela utlåtande kring ärendet här: Utlåtande om utkastet till regeringsproposition för läropliktslagen och därtill hörande lagar

Marie