Pressmeddelande: Stora nedskärningar inom den fria bildningen försämrar tillgängligheten och kvaliteten på utbildning på svenska

23.05.2023 kl. 12:07

Med hänvisning till Finska notisbyråns nyhet, som publicerats idag, om 70 miljoners nedskärningar inom den fria bildningen samt den kartläggning som publicerades 6.3 av finansministeriet gällande utgifter och strukturer för den offentliga ekonomin, anser Bildningsalliansen att om nämnda nedskärningar sker så kommer den fria bildningen, som är en viktig del av vårt utbildningssystem, att försvagas och läroinrättningar får stänga sina dörrar. Det i sin tur påverkar det livslånga lärandet, främjandet av sysselsättning, människors välmående samt den regionala tillgängligheten till utbildning.

Finansministeriet utkom 6.3.2023 med en utgifts- och strukturkartläggning av den offentliga ekonomin. I den framkom det nedskärningar gällande fria bildningen. Idag 23.5.2023, har Finska notisbyrån publicerat en nyhet om att fria bildningen kan drabbas av en nedskärning på 70 miljoner. 

Så här påverkar en nedskärning fria bildningen på svenska:

Finansministeriet föreslår att man kan spara in 50-90 miljoner av en summa på 182 miljoner som är reserverat för den fria bildningen i statsbudgeten. Det här betyder mellan 30-50% av hela finansieringen för fri bildning. Här kan nämnas att fria bildningens finansiering endast uppgår till 2.3% av budgeten för undervisningsministeriets förvaltningsområde. Därtill täcker statsandelsfinansieringen enbart 57% av kostnaderna, resten tas in via studieavgifter från de studerande eller genom läroinrättningarnas egna finansiering. En så här stor nedskärning skulle betyda följande för den fria bildningen på svenska:

- Läroinrättningar kan vara tvungna att avsluta sin utbildningsverksamhet i och med att man inte kan anordna utbildningen då finansieringen minskar med ca. 40% (om en nedskärning på 70 miljoner förverkligas). Möjligheterna att höja studieavgifterna är små. Fria bildningens studerande med högre högskoleutbildning uppgår till 37%. En högskoleexamen garanterar inte i sig att man har betalningsförmåga. 26% av fria bildningens studerande har enbart examen från grundläggande utbildning. Fria bildningen har studerande som är pensionärer, arbetssökande, nyanlända och migranter. En höjning av studieavgifter med t.ex. 30-50% är en omöjlighet, det skulle betyda bl.a. en förhöjning på flera tusen euro för folkhögskolornas långa utbildningar. 

- Eftersom nedskärningar av fri bildning kommer att leda till färre läroinrättningar, kommer det att drabba landsbygden och glesbygden speciellt hårt. På landsbygden kan den fria bildningen vara den enda möjligheten till bildningstjänster efter grundläggande utbildning och/eller gymnasieutbildning. Svenskfinland är till stor del landsbygd. Nedskärningar leder till en utarmning av de svenskspråkiga bildningsmöjligheterna.

- Vi förlorar viktiga svenska rum för bildning, lärande och sociala sammanhang, speciellt för unga vuxna, vuxna och nyanlända. En stor del av den integrationsutbildning som erbjuds på svenska anordnas av den fria bildningen. Möjligheterna att integreras på svenska i våra svensk- och tvåspråkiga kommuner försämras.

Färre läroinrättningar betyder färre möjligheter till grundläggande utbildning för vuxna, färre integrationsutbildningar, färre möjligheter till grundläggande färdigheter för vuxna på svenska. Samt om folkhögskolorna inte kan fortsätta med fria bildningen på svenska så finns det inte heller möjligheter att förverkliga läropliktsutbildning inom folkhögskolorna på svenska

- Fri bildning ordnar också grundläggande konstundervisning. En nedskärning kommer också att påverka den. Det förminskar tillgängligheten till grundläggande konstundervisning i våra regioner och skapar ojämlika möjligheter till utövande av olika konstformer för våra svenskspråkiga barn och unga.

Nedskärningar inom fria bildningen kommer att leda till sämre tillgänglighet till utbildning på svenska. Vi kommer att förlora en viktig helhet i det svenskspråkiga utbildningssystemet. Den fria bildningen ordnar bl.a. utbildningar i övergångsskeden, öppna universitetsstudier, språkutbildningar för migranter, förberedande utbildningar inför studier på högskola och/eller olika konst- och kulturutbildningar samt lågtröskelutbildningar och grundläggande färdigheter för vuxna.  Kvaliteten och mångsidigheten på svenskspråkig utbildning försämras om nedskärningar sker.  Följden av nedskärningar kommer även att synas i förlorade arbetsplatser för lärare. Fri bildning sysselsätter ca. 3 000 lärare årligen.  Enligt lagen om fritt bildningsarbete ska den vara öppen för alla.  Tillgängligheten till bildning och utbildning på eget modersmål måste vara möjlig också i framtiden.

Bildningsalliansen är centralorganisation för den fria bildningen i Svenskfinland.  Medlemmarna består av upprätthållare för de svensk- och tvåspråkiga arbetar- och medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversiteten, idrottsutbildningscenter och studiecentralen. 

Marie Granbacka