Bildningsalliansens utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om grundläggande konstundervisning

15.03.2022 kl. 10:41
Bildningsalliansen understöder förslaget. Registret ger relevant information om utbildningar och studerande samt underlättar uppföljningen av dem.

Undervisnings- och kulturministeriet

Ärende: Bildningsalliansens utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om grundläggande konstundervisning. VN/30209/2021

Bildningsalliansen tackar för begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om grundläggande konstundervisning.

I propositionen föreslås att utbildning som finansierar av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning skulle sparas i registret för annan än reglerad utbildning. Där skulle ingå personens namn, studerandenummer, utförd utbildning och dess start- och slutdatum.

Bildningsalliansen understöder förslaget. Registret ger relevant information om utbildningar och studerande samt underlättar uppföljningen av dem. Dessutom kan de användas vid utvärdering, statistik samt om personen ansöker om utbildningsrelaterade förmåner. Bildningsalliansen understryker att det är viktigt att sekretessbelagda uppgifter inte utelämnas i andra fall än då det finns i lag föreskrivet.

Därtill skulle fria bildningens upprätthållare vara skyldig att införa i Koski-informationstjänsten prestationer för utbildning som finansierats av Servicecentret.

Bildningsalliansen understöder förslaget. Det är bra att utbildning som finansierats för att höja individen kompetens även synliggör det här kunnande genom att sätta in prestationen i Koski-informationstjänsten. Det här kan vara av speciell vikt för de studerande som har en lägre utbildningsbakgrund.

Bildningsalliansen vill lyfta fram att man bör se till att både Koski-informationstjänsten och registret för annan än reglerad utbildning fungerar för den här uppgiften på båda språken innan den tas I bruk.

Bildningsalliansen understöder också förslaget att den grundläggande konstundervisningen och de prestationer personen uppnår kan sparas i Koski- informationstjänsten. Det är viktigt att det sker frivilligt, både från läroinrättningens och individens synvinkel. Att det kräver ett samtycke (som sparas varaktigt) av individen själv eller hens vårdnadshavare är bra och överensstämmer med samma praxis som finns inom den fria bildningen. Även omfattningen 27 timmar individuellt arbete motsvarar 1 studiepoäng är överensstämmer med den fria bildningens förfarande.

För att användningen av Koski- informationstjänsten ska löpa så smidigt som möjligt bör det ordnas tillräcklig fortbildning för personalen inom den grundläggande konstundervisningen. Man bör även ses över vilka tilläggsresurser reformen även kräver för den grundläggande konstundervisningen.

Helsingfors 7.3.2022

Moa Thors, ordförande Henrika Nordin, verksamhetsledare

Johanni