Jyri Manninen: Nedskärningsförslagen för finansieringen av det fria bildningsarbetet är ogrundade

02.06.2023 kl. 12:21

Länk till ställningstagandet på SVV - Vapaa sivistystyön vapaus ja vastuu: 

 

I Kartläggningen av utgifterna och strukturen för den offentliga ekonomin föreslår Finansministeriet kraftiga nedskärningar i finansieringen av det fria bildningsarbetet. Detta motiveras med att ”I allmänbildande och hobbyinriktade studier deltar personer med högre utbildning och i tjänstemannaposition oftare än genomsnittet. Dessa har vanligtvis ekonomiska möjligheter att själv bekosta sina studier. På dessa grunder skulle det vara möjligt att minska anslagen till fritt bildningsarbete med cirka 50–90 miljoner euro”. De föreslagna nedskärningarna bygger på felaktiga och ogrundade föreställningar. Man presenterar ingen faktabaserad grund för detta i bakgrundspromemorian. Detta trots att det finns statistik om deltagandet i det fria bildningsarbetet (t.ex.https://www.stat.fi/til/oaiop/2019/oaiop_2019_2020-12-10_kat_001_fi.html).

År 2019 hade 38 % av deltagarna inom det fria bildningsarbetet en högskole-examen. Skillnaderna mellan de olika organisationsformerna var rätt stora: andelen högskoleutbildade var 22% i idrottscentralen, 26% i folkhögskolorna, 39% i medborgarinstituten, 46% i studiecentralen och 57% i sommaruniversiteten. Detta innebär att endast i en av de fem organisationsformerna har deltagarna i större utsträckning än i befolkningen i sin helhet en högskole-examen. Detta förklaras med att deltagaravgifterna är på grund av lägre statsandelar högre i sommaruniversiteten. Nedskärningar med höjda deltagaravgifter som följd skulle ytterligare öka ackumuleringen av utbildning, gynna vuxna med högre utbildning och inkomster.

Vid sidan om utbildningsnivå bör även andra bakgrundsfaktorer beaktas, exempelvis är 32% av medborgarinstitutens deltagare pensionärer. År 2017 hade 38% av de deltagare som deltog regelbundet i medborgarinstitutens verksamhet (i flera kurser under flera år) endast en genomgången folk- eller medborgarskola alternativt grundskola och mellanstadium (n = 5214; Manninen 2018). Av dessa regelbundna deltagare var 43% över 65 år. 34% av dem hade högskole-examen. År 2019 var 45% av folkhögskolornas studerande unga, dvs. under 29 år. De regionala skillnaderna i deltagarstrukturerna var stora, på många orter är medborgarinstitutet den enda organisation som erbjuder vuxna möjligheter för studier.

Detta innebär att det påstående som presenteras i Finansministeriets rapport ”om deltagare med högre utbildning och tjänstemannaposition” gäller endast för en tredjedel av deltagarna. Följaktligen är det så att två tredjedelar av deltagarna inte är välbärgade eller kapabla att betala högre deltagaravgifter. Ifall deltagaravgifterna höjs att svara mot betalningsförmågan hos den högsta socio-ekonomiska gruppen, kommer detta att leda till att de övriga deltagarnas, för vilka de nuvarande deltagaravgifterna redan är på smärtgränsen, inte har möjligheter att delta.

Det viktigt att nedskärningsförslag av denna storleksordning bygger på entydigt faktaunderlag och forskning, i stället för att man använder ogrundade föreställningar och dåligt motiverade, delvis ideologiskt färgade argument.

I anslutning till nedskärningsförslag är det bra att påminna sig om att det fria bildningsarbetet är, vid sidan av den formella utbildningen, en central del av det finländska utbildningssystemet. Historiskt sett har den sedan slutet av 1800-talet haft en betydande roll i utvecklandet av det finländska välfärdssamhället, demokratin samt främjandet av bildning och höjning av kompetensnivån. Dess mål är beskrivna i lagen (Lagen om fritt bildningsarbete 1 § 29.12.2009/1765) enligt följande: ”Det fria bildningsarbetet syftar till att utifrån principen om livslångt lärande anordna utbildning som stöder sammanhållningen och jämlikheten i samhället samt ett aktivt medborgarskap. Målet för undervisningen inom det fria bildningsarbetet är att främja individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd och att främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism. Det fria bildningsarbetet kännetecknas av studier efter eget val, samhörighet och delaktighet).” Enligt deltagarstatistik och forskning uppfyller den fria bildningen målen väl.

Den åldrande befolkningen, de äldres och andra riskgruppers välmående, social- och hälsovårdskostnaderna, den sjunkande utbildningsnivån, kompetensbristen, bristen på arbetskraft och de unga människorna utanför utbildningsystemet innebär stora utmaningar för Finland. Det fria bildningsarbetet är en ytterst förmånlig verksamhetsform för staten att hantera dessa utmaningar.

Det fria bildningsarbetets betydelse borde inte förringas som de vuxnas hobbyinriktade studier. Enligt internationella studier om intressebaserad vuxenutbildning (t.ex. Pearce et al. 2016) och inhemska studier om fritt pedagogiskt arbete (t.ex. Manninen 2018; Manninen et al. 2019) har denna form av vuxenutbildning betydande nytta för minst varannan deltagare, kommer till uttryck i form av välbefinnande, ökad kompetens, högre studiemotivation och socialt kapital. Nyttan återspeglar sig i deltagarnas ökade förmåga att klara sig i sitt arbete och ökad kompetens i arbetslivet.  Det ökade välbefinnandet minskar kostnaderna inom social- och hälsovård. Enligt forskning är effekterna störst för ungdomar och vuxna i en svagare socioekonomisk ställning eller i en utmanande livssituation. Det fria bildningsarbetet erbjuder dessa grupper studiemöjligheter med låg tröskel (t.ex. folkhögskoleutbildningar för ungdomar som är osäkra på sina fortsatta studier).

Kostnaderna för deltagande i det fria bildningsarbetet fördelas mellan deltagare, kommuner, olika typer av organisationer och staten. En höjning av deltagaravgifterna skulle drabba särskilt hårt de grupper av deltagare som har störst nytta av deltagande. Detta vore ett stort utbildningspolitiskt- och samhällspolitiskt misstag, och skulle resultera i snabbt ökade kostnader i andra moment i statsbudgeten. Även om det är utmanande att i euron beräkna den sociala produktiviteten av samhällstjänster, finns det forskning som påvisar att investeringar i utbildningsformer såsom det fria bildningsarbetet betalar sig själv (t.ex. Fujiwara 2012; Manninen et al. 2019). Det är ansvarslöst med nedskärningar inom det fria bildningsarbetet, enligt de framlagda förslagen. Dessutom bygger förslaget på bristfälligt faktaunderlag och felaktiga argument. En mjölkko – som klarar sig med lite näring  – bör vanligtvis inte slaktas, åtminstone inte utgående från en ofullständig och delvis felaktiga argument.

Jyri Manninen, Professor i vuxenpedagogik, Östra Finlands universitet

Översättning av texten: Petri Salo, professor i vuxenpedagogik, Åbo Akademi