Bildningsalliansens utlåtande om Lagen om främjande av integration

20.06.2022 kl. 15:14
Bildningsalliansens utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och till lagar som har samband med den

Till arbets- och näringsministeriet:

Bildningsalliansens utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och till lagar som har samband med den. VN/31974/2021

Läs hela utlåtandet här.

Utdrag ur utlåtandet:

"Bildningsalliansen vill särskilt lyfta fram att integrationstiden på två år med möjlighet till en förlängning på två år till, är för kort för en del av målgruppen och kan leda till en försämring av integrationsprocessen för den enskilda individen. Invandrarna är en väldigt heterogen grupp och möjligheten till att lära sig något eller båda av de nationella språken samt att skapa sig en förståelse för det finländska samhället varierar. Många når inte en tillräcklig språkkunskap för att kunna fortsätta sina studier eller sysselsätta sig inom ramen för den nuvarande integrationstiden på tre år, och därmed är en integrationstid på två år en klar försämring.

Lagförslaget saknar också ett förtydligande om när man eventuellt ser att det finns ett behov för att förlänga integrationstiden. Utan gemensamma nationella riktlinjer för förlängning av integrationstiden finns det en risk att målgruppen behandlas olika och ojämlikt i olika regioner och kommuner.

Bildningsalliansen anser att det borde framkomma tydligare i motiveringarna till lagförslaget om möjligheten att integreras på svenska och finska i miljöer som är tvåspråkiga. Det här är även något som omnämns i Nationalspråksstrategin och mål 4.1. Det här i sin tur innebär att det inom kommunerna måste finnas integrationsprogram som uppmärksammar integrationsstigar på de båda nationalspråken och att aktörer som kan erbjuda integrationsfrämjande tjänster involveras."

Helsingfors 16.6.2022

Moa Thors, ordförande               Henrika Nordin, verksamhetsledare