Bildningsalliansens utlåtande om Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om fritt bildningsarbete

17.09.2021 kl. 09:03
Bildningsalliansens utlåtande om Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om fritt bildningsarbete.

Riksdagens kulturutskott

Ärende: Bildningsalliansens utlåtande om Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om fritt bildningsarbete

RF 113/2021vp

Bildningsalliansen anser att propositionen som föreslår att lagen om fritt bildningsarbete ändras så att statsandelsfinansieringen för utbildning som godkänts i en integrationsplan för invandrare avskiljs till en separat helhet i finansieringssystemet för fritt bildningsarbete, är en bra sak. Det bidrar till att det finns en kontinuerlig finansiering för den här typen av utbildning. En kontinuerlig finansiering ger bättre möjligheter att utveckla integrationsutbildningen i och med att man kan förutse kommande resurser. Detta garanterar att det finns en kontinuerlig och fungerande invandrarutbildning inom fritt bildningsarbete i framtiden.

Eftersom behovet för invandrarutbildning är bestående och en ökning av behovet märks speciellt i de större städerna, understöder Bildningsalliansen en avskiljning till egen statsandelsfinansiering för sådana utbildningar som godkänts i en integrationsplan. Den fria bildningen skulle då ha en bättre möjlighet att svara på det utbildningsbehov som finns för målgruppen. Dessutom jämställer den nya finansieringsmodellen integrationsutbildningen med övrig utbildning som har en hundraprocentig statsandelsfinansiering.

Den föreslagna finansieringsmodellen innebär också att det frigörs resurser för övrigt fritt bildningsarbete, att svara på andra utbildningsbehov som finns på lokal och regional nivå.

Bildningsalliansen anser att det är ytterst viktigt att det allokeras tillräckliga resurser för invandrarutbildning också i fortsättningen samt att man beaktar det verkliga behovet.
Den resurs på 11,83 miljoner som reserverats för ändamålet är ett steg i rätt riktning men otillräcklig med tanke på ett ökat antal invandrare i framtiden.

Bildningsalliansen anser också att man framöver behöver beakta de utbildningsbehov som finns hos dem som inte längre har integrationstid kvar. Invandrare som bor i tvåspråkiga kommuner behöver ofta kunna de båda inhemska språken för att öka sina möjligheter till sysselsättning. Det här betyder att de ofta söker sig till invandrarutbildning på svenska då deras integrationstid gått ut. En annan målgrupp som ofta redan har använt sin integrationstid är hemmaföräldrar som stannat hemma med barn under några år, och har behov av att repetera sin integrationsutbildning eller sina språkfärdigheter. För att kunna garantera dessa målgrupper en möjlighet att delta i utbildning borde även deras utbildning lyda under samma finansieringsgrunder.

Helsingfors 17.9.2021
Moa Thors, ordförande Bildningsalliansen