Bildningsalliansens utlåtande om Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om fritt bildningsarbete

10.08.2021 kl. 11:24
Bildningsalliansen anser att det är ytterst viktigt att det allokeras tillräckliga resurser för invandrarutbildning också i fortsättningen samt att man beaktar det verkliga behovet.

VN/15788/2021

Bildningsalliansen tackar för begäran om utlåtande för regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om fritt bildningsarbete. I propositionen föreslås det att lagen om fritt bildningsarbete ändras så att statsandelsfinansieringen för utbildning som godkänts i en integrationsplan för invandrare avskiljs till en separat helhet i finansieringssystemet för fritt bildningsarbete. Lagen skulle träda i kraft den 1 januari 2022.

Den fria bildningen har sedan 1.1. 2018 haft en hundraprocentig finansiering för den invandrarutbildning som ingår i den nyanländas integrationsplan. Finansieringen har dock till 57 % bestått av den normala statsandelsfinansieringen för fri bildning vilket har bidragit till att det minskat resurserna för  annan utbildning inom fri bildning. Eftersom behovet för invandrarutbildning är bestående och en ökning av behovet märks speciellt i större städer, understöder Bildningsalliansen en avskiljning till egen statsandelsfinansiering för sådan utbildning som godkänts i en integrationsplan. Den fria bildningen skulle då ha en bättre möjlighet att svara på det utbildningsbehov som finns för målgruppen. Dessutom frigörs det resurser för övrigt fritt bildningsarbete att svara på andra utbildningsbehov som finns på lokal och regional nivå.

En ändring av finansieringen ger också en bättre förutsägbarhet och säkerhet för läroinrättningarna att kontinuerligt ordna och utveckla integrationsutbildningen. Det ger även ekonomiskt mer stabilitet. Dessutom jämställer den nya finansieringsmodellen integrationsutbildningen med övrig utbildning som har en hundraprocentig statsandelsfinansiering.

Enligt planen för de offentliga finanserna för åren 2022–2025 finns en tilläggsresurs på 5 miljoner euro reserverad för denna form av utbildning. Dessutom kommer 1,9 miljoner euro från ungdomsgarantin och den tidigare summan på 4,9 miljoner euro att användas för ändamålet. Den totala summan uppgår till 11,8 miljoner euro.

Bildningsalliansen anser att det är ytterst viktigt att det allokeras tillräckliga resurser för invandrarutbildning också i fortsättningen samt att man beaktar det verkliga behovet. Bildningsalliansen anser också att man framöver behöver beakta de utbildningsbehov som finns hos dem som inte längre har integrationstid kvar.

Helsingfors 9.8.2021