Bildningsalliansens utlåtande om handbok om dataskydd

17.06.2021 kl. 09:47

 

Ärende: Bildningsalliansens utlåtande om handbok om dataskydd. (OPH-2101-2021)

Allmänna synpunkter

Bildningsalliansen anser att handboken kring dataskyddsfrågor är förtjänstfullt utförd med ett heltäckande innehåll samt länkar till lagtext och övrig central information.

Bildningsalliansen ser det delvis som problematiskt att inte kunna ta ställning till den svenskspråkiga handboken utan måste utgå ifrån det finska utkastet. Det är viktigt att den svenskspråkiga handboken utkommer samtidigt med den slutgiltiga finskspråkiga versionen.

Bildningsalliansen ser att det kunde finnas behov för information kring handboken och även fortbildning i dataskyddsfrågor i det skede då handboken är klar för utgivning. Det kan också vara ändamålsenligt att under ett fortbildningstillfälle ge deltagarna möjlighet att dela med sig av egna erfarenheter och eventuella modeller som man använder för att uppfylla kraven kring dataskyddet.

Vad gäller den andra delen av handboken anser Bildningsalliansen det vara skäl att lägga fokus på dataskyddsfrågor gällande sociala medier och olika applikationer som används inom utbildningen. All form av stödmaterial, information och fortbildning är välkomna. Det här är ett tema som det kontinuerligt behövs uppdaterad information om.

Helsingfors 16.6.2021

Moa Thors                                                Henrika Nordin

Ordförande                                              Verksamhetsledare