Bildningsalliansens utlåtande om utkastet med förslag till bestämmelser om finansiering av utbildningen som handleder för examensutbildning

16.06.2021 kl. 08:45
1.8.2022 ersätter utbildning som handleder för examensutbildning de tre utbildningar som nu erbjuds inom ramen för övergångsskedet mellan grundläggande utbildning och andra stadiet, d.v.s påbyggnadsundervisning, utbildning som handleder för yrkesutbildning och utbildning som förbereder för gymnasieutbildning. I propositionen föreslås att man gör finansieringsnivån mera enhetlig och att nivån på finansieringen är jämförbar.

Bildningsalliansen önskar i samband med reformen lyfta fram några aspekter. Utbildningens läroplansgrund innehåller studiedelar från alla de ovannämnda tre utbildningarna och studiedelarna kan väljas utgående från individens önskemål och behov samt enligt den fördelning som nämns i läroplansgrunderna. Utbildningen kan ordnas i samarbete med andra läroinrättningar. Studerande ska också kunna gå över till andra stadiets utbildning när som helst och enligt behov. Det här är motiverat och ändamålsenligt. Bildningsalliansen anser det viktigt att man kan ordna utbildningen i samarbete med andra läroinrättningar eftersom sakkunskapen kan finnas i olika läroinrättningar och behov av HUX-utbildning kan variera. Samarbete bidrar också till ökad tillgänglighet av HUX-utbildning.

De svenskspråkiga folkhögskolorna har en lång och gedigen erfarenhet och sakkunskap att ordna påbyggnadsundervisning, den bör man beakta och bevara. Dessutom är folkhögskolan som lärmiljö ytterst lämplig för studerande som behöver mera socialt stöd och handledning av sina studier. Enligt den statistik som nämndes i motiveringarna för förslaget uppgavs det också att påbyggnadsundervisningen på svenska har fler studerande än utbildning som handleder för yrkesutbildning. Idag erbjuder tre folkhögskolor påbyggnadsundervisning på svenska, de är placerade i Nyland och Österbotten. Flertalet studerande inom påbyggnadsundervisningen på svenska finns på dessa folkhögskolor.

I förslaget fastställs bestämmelser för finansieringen av utbildning som handleder för examensutbildning (HUX). Enligt förslaget skulle finansieringsnivån för de nuvarande utbildningarna inom övergångsskeden förenhetligas, eftersom det enligt nuvarande förfarande finns vissa skillnader mellan hur dessa finansieras. Bildningsalliansen anser att det är motiverat att finansieringsnivån förenhetligas.

Inom de svenska folkhögskolorna finns ändå en viss farhåga för att HUX-utbildningen och folkhögskoleåret kan komma att konkurrera med varandra på ett besvärligt sätt, då studerandeantalen på båda beräknas vara små och målgrupperna delvis överlappar varandra.

Läs hela utlåtandet här