Utbildning på svenska har utretts.

Första heltäckande utredningen om den svenskspråkiga utbildningen

11.03.2021 kl. 10:31
Gun Oker-Blom, som tillsatts som utredningsperson av undervisnings- och kulturministeriet, har utrett den svenskspråkiga småbarnspedagogikens och utbildningens nuläge och utvecklingsbehov.

Enligt utredningen bör den svenskspråkiga utbildningen utvecklas enligt framtidens krav, parallellt med den finskspråkiga utbildningen. Den ledande principen är att den svenskspråkiga utbildningen ska vara av hög kvalitet och på ett likvärdigt sätt vara tillgänglig under hela utbildningsvägen, från småbarnspedagogiken till högre utbildning.

I utredningen fäster man också uppmärksamhet vid utbildningsutbudet. Det finns inte tillräckligt med svenskspråkig utbildning inom alla branscher där det är brist på kompetent arbetskraft. Till exempel inom småbarnspedagogiken är situationen ännu mer utmanande än på den finskspråkiga sidan. I utredningen föreslår man också att man inom nationella och internationella undersökningar samlar in data och särskilt analyserar information som gäller den svenskspråkiga utbildningen. Ett åtgärdsförslag är att förbättra det nationella samordnandet. 

Läs hela nyheten