Utlåtande från Bildningsalliansen

Den utbildningspolitiska redogörelsen

25.01.2021 kl. 12:07
Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse är en ambitiös helhet som beskriver visionen för utbildning och forskning år 2040.

Den lyfter fram utbildningens och forskningens höga kvalitet i Finland. Dessutom poängterar den medborgaraktivitetens betydelse i vårt samhälle.

Bildningsalliansen håller med om att kvalitativ utbildning och forskning är av stor betydelse för ett jämlikt och demokratiskt välfärdssamhälle samt för vårt lands konkurrenskraft i ett globalt sammanhang. Bildningsalliansen vill poängtera att vårt välfärdssamhälle, vår demokrati och vår utbildning bygger på en balans mellan formell och nonformell utbildning. Den balansen behöver man värna om såväl då man gör utbildningspolitiska reformer som då man allokerar resurser för de olika verksamheterna eller gör omstruktureringar i utbildningssystemet. Individens möjlighet till livslångt lärande är en garanti för kompetensutveckling och bidrar till välmående och ett meningsfullt liv.  Det är viktigt att finländarna har en hög och relevant utbildningsnivå men lika väl behöver Finland medborgare

som mår bra och aktivt kan delta i arbetslivet samt i samhället i övrigt.

Bildningsalliansen understöder strävan efter att säkerställa förutsättningar för lärande för barn, unga och vuxna med en annan kulturell bakgrund än finländsk. Det ska också vara möjligt att kunna få stöd i sina språkfärdigheter i andra och tredje stadiet. När det gäller träning av språkfärdigheter kan samarbete mellan olika läroinrättningar var något som underlättar anordnande av utbildning.

Bildningsalliansen understöder de åtgärdsförslag som finns för fritt bildningsarbete. Den fria bildningen vill vara en del av det kontinuerliga lärandet och ett hållbart samhälle genom att inkludera underrepresenterade grupper i sina utbildningar och sin verksamhet. Genom att erbjuda lågtröskelutbildningar för olika målgrupper bidrar den fria bildningen till att skapa välmående, delaktiga och aktiva medborgare. Den fria bildningen finns representerad i alla finländska kommuner och via samarbete med andra utbildningsaktörer kan vi öka tillgängligheten till utbildning. Fri bildning sträcker sig genom hela livet. Utbildningarna för nyanlända är en central del av integrationsprocessen och inkluderingen i vårt finländska samhälle, medan folkhögskolans utbildning för läropliktiga är en del av den utvidgade läroplikten. 

Den fria bildningen erbjuder en mångfald av utbildningar som är lättillgängliga och flexibelt kan formas enligt samhälleliga behov.

Den fria bildningen samarbetar över kommungränser och mellan olika utbildningsstadier samt har goda nätverk på lokalnivå. Den här sakkunskapen och bredden skapar en stadig grund att stå på inför reformen kring det kontinuerliga lärandet.

En tillräcklig statsandelsfinansiering är basen för en kvalitativ utbildning. Den nuvarande finansieringsmodellen ger möjlighet till att snabbt och flexibelt svara mot de bildningsbehov som finns inom regionen och lokalsamhället. Den här flexibiliteten och friheten behöver kvarstå också i framtiden. Den fria bildningen stärker det bildningsutbud som finns inom kommunerna och på regional nivå.

Den fria bildningen ska vara en aktiv del av det kontinuerliga lärandet inom regioner och kommuner. Den är en självklar del av det ekosystem man bygger upp kring det kontinuerliga lärandet och tjänster kopplade till det. Den fria bildningen har goda förutsättningar att snabbt och flexibelt erbjuda utbildningar och kurser för t.ex. underrepresenterade grupper.

Det kontinuerliga lärandet måste fungera också på svenska i regionerna och det måste finnas tillräckligt många sakkunniga som har förståelse och kännedom om de finlandssvenska realiteterna.

Den utbildningspolitiska redogörelsen lyfter förtjänstfullt fram betydelsen av den svenskspråkiga utbildningen för den finlandssvenska identiteten, kulturen och framtiden på svenska i Finland.

Bildningsalliansen anser att det behöver finnas tjänstemän inom UKM och i den kommande serviceorganisationen för kontinuerligt lärande som har förståelse, kännedom och ett helhetsansvar för den svenskspråkiga utbildningen. Det bör också noteras att kännedom om integration på svenska  är viktigt.

Nationella utredningar som görs inom ramen för NCU:s ansvarsområde ska innehålla tillräcklig data från den svenskspråkiga utbildningssektorn. Det är även viktigt att det finns representanter från den svenskspråkiga utbildningen i aktuella och relevanta arbetsgrupper. Vidare måste information på svenska ges det svenska utbildningsfältet på lika grunder - det handlar  om rättsskydd som idag inte alltid gäller för svenskspråkiga på samma sätt som för dem som talar majoritetsspråket. 

Digitala informationsresurser måste byggas upp enligt den svenska verkligheten som inte alltid är en översatt version av den finska. Den svenskspråkiga utbildningen ska utvecklas jämsides med den finskspråkiga men vid behov ska dess särdrag kunna beaktas.

Den utbildningspolitiska redogörelsen lyfter förtjänstfullt fram betydelsen av fungerande studiestigar för personer med invandrarbakgrund. Bildningsalliansen instämmer med påståendet i redogörelsen om att läroinrättningar som erbjuder de studerande positiva upplevelser av samhörighet, gemenskap och delaktighet är en viktig resurs. Inom den fria bildningen på svenska har vi årligen omkring 2600 studerande som går någon form av utbildning som främjar integrationen samt språk- och kulturfärdigheter hos individen.

För att kunna skapa smidiga studievägar för nyanlända och migranter behövs regionala lösningar och samarbeten mellan utbildningsanordnare, lokala aktörer och näringsliv. De som vägleder och kartlägger individens utbildningsbehov måste ha tillräcklig kännedom om de svenska möjligheterna. Vägledningen ska vara objektiv.

Bildningsalliansen anser att den utvidgade läroplikten främjar denna målgrupps möjligheter till smidiga studiestigar efter den grundläggande utbildningen. Att man inom den fria bildningen fr.o.m. hösten 2021 kommer att kunna synliggöra studerandes kunnande bidrar till att individens kunnande kan erkännas hos mottagande utbildningsanordnare.