Utlåtande från Bildningsalliansen

Regeringens förslag till nationellt studie- och examensregister

18.01.2021 kl. 09:49
Bildningsalliansens utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om fritt bildningsarbete.

Här kan du läsa hela utlåtandet (som pdf)

Kort sammandrag av utlåtandet:

Bildningsalliansen understöder de allmänna målsättningarna med propositionen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om fritt bildningsarbete. Förändringarna är i enlighet med den promemoria som uppgjordes av den arbetsgrupp som jobbade med identifiering och erkännande av kunnande inom fritt bildningsarbete (OKM/62/0404/2018). I den poängterade arbetsgruppen betydelsen av att synliggöra det kunnande man uppnår inom den fria bildningen och att detta kunnande ska kunna synliggöras och utvärderas samt ingå i det nationella studie- och examensregistret Koski.

Fritt bildningsarbete med sina fem olika läroinrättningsformer har olika former av utbildningar som var på sitt sätt bidrar till att främja individers kunnande. Det är inte ändamålsenligt att all utbildning ska kunna utvärderas och prestationer registreras. Därför är de av speciell betydelse att frivilligheten till att kunna utvärdera kunnandet och registrera prestationer samt studerandes uppgifter kvarstår både för individen och läroinrättningen. 

Enligt motiveringarna till förändringen av Lagen av nationella studie- och examensregister (§ 9a/9d) framhåller man att anhållan om att få sina uppgifter registrerade ska ske i början av studierna. Här kunde man förtydliga att anhållan ska ske utgående från de direktiv som den enskilda läroinrättningen/huvudmannen har. Det behöver finnas tydliga instruktioner för den studerande om hur man kan anhålla om att bli utvärderad och få sina uppgifter registrerade i Koski databasen. Man ska inte i efterskott kunna få sitt kunnande utvärderat och sina prestationer bedömda. Processen kring anhållan får inte bli för byråkratisk och betungande för huvudmannen.