Läroplikten förlängs i Finland

Bildningsalliansens utlåtande om den förlängda läroplikten

11.11.2020 kl. 09:14
Bildningsalliansen anser att regeringens förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med dem samt dess samhällspolitiska mål är i linje med det samhälls- och bildningsuppdrag som folkhögskolorna har och därför har folkhögskolan en viktig roll i utförandet av läroplikten.

Bildningsalliansen anser att alla individer ska ha möjlighet att växa till sin fulla potential och ha en utbildning som ger sysselsättning samt bidrar till delaktighet i det finländska samhället. Det är viktigt att man i en reform kring läroplikten lyfter fram olika former av utbildning och ger lika möjligheter för alla att söka sig till den utbildning som motsvarar hens behov bäst.

En examen på andra stadiet är en förutsättning för ungas sysselsättning och/eller vidare studier. Idag blir ca 15 % av åldersgruppen utan en sådan examen. Det här beror ofta på att man av olika orsaker avbrutit sina studier på andra stadiet. För en del studerande kan även övergången mellan grundläggande utbildning till andra stadiets utbildning vara utmanande. De här studerandena behöver stöd och handledning för att komma vidare i sina studier och sina liv. Folkhögskolan kan med sin pedagogik och lärmiljö ge det stöd de unga behöver.

Bildningsalliansen understöder de åtgärder som nu lyfts fram, för att underlätta och främja smidiga studieövergångar, inom ramen för en reform av läroplikten. Folkhögskolorna har en lång erfarenhet av att handleda ungdomar som försöker finna sin utbildningsväg och behöver tid för att upptäcka sina styrkor och sin potential. Folkhögskolan ger de unga möjligheter att utvecklas som individer i en gemenskap där de tränar sina sociala färdigheter under läsåret. Det här ges genom inkluderande, mångsidig pedagogik samt genom att för de elever som så önskar, erbjuda möjligheten att bo tillsammans på internat. Studierna på en folkhögskola grundar sig på en individuell studieplan som svarar mot de studerandes behov.

Läs Bildningsalliansens utlåtande om den förlängda läroplikten