Ställningstagande

Bildningsalliansens ställningstagande till budgetförslaget för år 2021

11.09.2020 kl. 11:03
Den fria bildningen är en del av det kontinuerliga, livslånga lärandet. Inom den svenskspråkiga fria bildningen studerar årligen ca. 90 000 individer, av dem är ca. 2 000 personer med annan kulturell bakgrund. Fritt bildningsarbete har under de senaste åren tilldelats nya bildningsuppdrag, bl.a. invandrarutbildningar och främjande av grundläggande samt digitala färdigheter för vuxna. Behovet av utbildning är bestående och kräver förutom grundfinansiering också tilläggsresurser. De bildningsuppdrag den fria bildningen har främjar jämlika möjligheter samt tillgänglighet till utbildning.

I finansministeriets förslag till statsbudget för 2021 tillägnas fria bildningen 160,973 miljoner € av dem är 5,4 miljoner € statsunderstöd (moment 29.10.31). I förslaget finns inte någon finansiering för det kontinuerliga lärandet såsom i budgeten för 2020.

Kontinuerligt lärande ska finnas tillgängligt för alla

Regeringsprogrammet poängterar att det behövs flexibla och individuella utbildningsmöjligheter för vuxna i behov av grundläggande och digitala färdigheter, speciellt för vuxna med låg utbildningsnivå och/eller för dem som är utanför arbetslivet av olika orsaker. För att kunna nå en syssesättningsprocent på 75% behövs allas insatser och kompetens. Enligt regeringsprogrammet ska fria bildningen svara mot det behov som finns gällande främjandet av grundläggande och digitala färdigheter. För att fria bildningen ska kunna svara mot bildningsbehovet behöver det allokeras finansiering i statsbudgeten för den här uppgiften.

Det fria bildningsarbetet beviljades tilläggsfinanisering under 2020 för att ordna utbildning som främjar sysselsättning. Behovet för denna form av utbildning finns fortfarande och coronapandemin och dess följder kan öka behovet ytterligare. För att kunna fortsatta svara mot det behov som finns behöver det i statsbudgeten tilldelas 5 miljoner euro i tilläggsresurser för bildningsuppdraget inom kontinuerligt lärande även för år 2021.

Läs hela ställningstagandet här: Bildningsalliansens ställningstagande till budgetförslaget för år 2021