Utlåtande: Läropliktslagen

16.06.2020 kl. 10:33

Bildningsalliansen anser att folkhögskolorna har goda förutsättningar att vara en av flera utbildningsformer riktade till läropliktiga. Regeringens förslag till läropliktslag samt dess samhällspolitiska målsättningar är i linje med det samhälls- och bildningsuppdrag som folkhögskolorna har. 

 

I motiveringarna till den utlåtandeversion till läropliktslag som nu är på remiss har man begränsat studerandeantalet för folkhögskolornas del till 650. Bildningsalliansen anser att man inte kan begränsa antalet studerande.  En dylik begränsning främjar inte jämlikhets- och likabehandlingsprincipen, varken för de unga eller för de olika läroinrättningsformerna. Dessutom har man i de ekonomiska beräkningar som gjorts inför lagförslaget utgått ifrån det antal studerandeveckor som nu finns inom folkhögskolorna. Man har beräknat att ca 22 000 studerandeveckor skulle användas för den utvidgade läroplikten. Idag presterar våra folkhögskolor ca 20 % mera studerandeveckor än vad som finansieras via statsandelar. Bildningsalliansen anser att det måste riktas tilläggsprestationer till folkhögskolorna för den utvidgade läroplikten.  För att man ska kunna garantera en jämlik ansökningsrätt kan man varken begränsa antalet studieplatser eller utgå ifrån att nuvarande prestationer är tillräckliga.

Ni kan läsa utlåtandet här.