Några NVLare i Berlin

Detta fick NVL till stånd 2019

27.02.2020 kl. 01:12
Årsberättelsen har just kommit ut och här finns några av de viktigaste resultaten samlade.

Arbetet i Norden med vuxnas lärande pågår intensivt och hela tiden, men syns inte alltid i mediaflödet. När så Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande publicerar sin årsrapport passar vi på att lyfta fram några centrala resultat från året som gått.

Inkludering och delaktighet

NVL har i samarbete med Nordregio och Nordens Välfärdscenter skapat flera nordiska mötesplatser för resultatförmedling och synliggörandet av nordiskt samarbete inom inklusion. Aktuella kompetenspolitiska utmaningar i Norden och lösningar som kan främja effektiv kompetensutveckling som inkluderar nyanlända diskuterades på flera webbinarier och vid en nordisk konferens. Konferensen satte fokus på civilsamhället som en resurs när det gäller att skapa delaktighet och inkludera flyktingar och samarbete med den offentliga sektorn för att ta vara på allas kunskap och kompetenser.

Kompetensutveckling i och för arbetslivet NVL:s nätverk för lärande i och för arbetslivet

sörjer för kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan länderna, vilket stödjer utvecklingen i det egna landet. Nätverket har lyft fram vikten av att fortsätta arbetet med att höja den grundläggande digitala kompetensen i arbetslivet, och att fortsätta utveckla kompetens och utbildningsupplägg som gör att digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att nå framgång i arbetet med kompetensutveckling i och för arbetslivet. Nätverket har också analyserat och belyst vad som motiverar arbetsgivare att investera i kompetensutveckling och hur nyttan av att satsa på kompetensutveckling kan mätas och synliggöras i företag.

Validering

NVL har bidragit med underlag för beslutsfattare som utvecklar systemen och strukturer för validering. Nätverket har tagit fram ett policydokument för att kort beskriva de resultat som enligt nätverket uppnåtts inom den nordiska regionen och peka ut ytterligare åtgärder som nätverket ser behövs framåt inom valideringsområdet för att implementeringen av rekommendationen från Europeiska Unionen från 2012 skall vara helt genomförd.

Kompetensutveckling av vuxenutbildare 

Alfarådet har genomfört en nordisk konferens i Finland och en välbesökt workshop på Island som bidrar till kompetensutvecklingen av lärare i grundläggande litteracitet. Ny kunskap och lösningar som utvecklar de studerandes grundläggande litteracitet, digitala färdigheter, talförmåga och muntliga färdigheter presenterades på konferensen och i workshopen.

Synergi med europeiskt arbete

Nordiskt-europeiskt erfarenhetsutbyte synliggör nordiska styrkor och skapar synergieffekter samt ger ett värdefullt bidrag till identifieringen av utvecklingsområden på nordisk nivå.

Nordiskt arbete med vägledning och validering uppmärksammades under EU VET-week i Finland i oktober.

NVL och Expertnätverket för validering medverkade i valideringsbiennalen i Berlin i maj med ca 300 deltagare. Flera av deltagarna i expertnätverket föreläste under Biennalens seminarier och arbetet inom det nordiska expertnätverket fick härmed stor synlighet. NVL hade ansvar för ett av 6 teman under VPL-Biennale och bidrog till formuleringen av Berlin Declaration. Material från Biennalen som stödjer beslutsfattare och praktiker synliggörs via NVL, och Valideringsnätverket hjälper att säkra uppföljningen av Berlin Declaration i Norden.

Samarbetet med EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) har fortsatt under 2019, och fått som resultat att 2 nordiska rapporter har översats till finska för att öka spridningen av nordiska resultat i Finland. EPALE har varit en viktig samarbetspartner för att göra Alfakonferensens innehåll tillgänglig online genom streaming-tjänsten och inspelningar. Materialet finns tillgängligt på NVL:s you-tube kanal.

NVL är med ELM (European Lifelong Learning Magazine) advisory board, och har fortsatt aktivt samarbete och erfarenhetsutbyte EAEA (European Association for the Education of Adults) och EBSN (European Basic Skills Network).