Pedagogiska färdigheter i kollaborativt lärande

15 Oktober 2019 kl. 14.58–15 November 2019, 15.28

Tid: Våren 2020
Omfattning: Två kurser omfattande totalt 3

studiepoäng (1sp+2sp)

Arbetssätt: Tre närstudiedagar (fre 7.2., to 5.3 & fre 24.4) i Helsingfors, självstudier och e-handledningstillfällen

Pris: Fortbildningen är finansierad av Utbildningsstyrelsen och är avgiftsfri för deltagarna. Deltagande läroinrättningar svarar själv för deltagarnas eventuella logi-, mat- och resekostnader.

Fortbildningen riktar sig till lärare, utbildare, handledare och planerare inom den fria bildningen, vars arbete syftar till att göra det möjligt för människor att utvecklas individuellt och i grupp och att vara aktiva medlemmar i olika gemenskaper och i samhället.

Fortbildningen stärker deltagarnas kollaborativa- och socialpe- dagogiska färdigheter som krävs för att stödja elevernas indi- viduella lärprocess, välbefinnande och medlemskap i gruppen.

Kollaborativt lärande betyder två saker inom denna fortbildning:

förmåga att använda undervisningsmetoder där lärande sker genom gruppaktiviteter

färdigheter att aktivera eleverna att agera i grupp och att vara aktiva samhällsaktörer.

Inom fortbildningen tillämpas kollaborativt lärande både under närstudiedagarna och inom e-handledningen. Varje deltagare gör, individuellt eller i grupp, en utvecklingsuppgift baserad på sina personliga mål och resultaten av dessa delas med de övriga deltagarna under fortbildningen.

Fortbildningen består av en gemensam inledningskurs (A) och en fortsättningskurs (kurs B). Om man önskar, så kan man ock- så avlägga en tredje kurs (C) omfattande 2 sp, som erbjuds på finska. Vänligen kontakta fortbildningens kursansvarig, ifall du är intresserad av att veta mer om den finskspråkiga kursen (C. Yhteisöllistä toimijuutta edistävä pedagogiikka).

Kurs A.
Utveckla din expertis i samhällspedagogik 1sp

Innehåll och förverkligande:

Identifiering av egen styrka och egna utvecklingsbehov i samhällspedagogik

Självstyrning, välmående och egna resurser

Utveckling av egna interaktionsfärdigheter och förmåga att bemöta andra

Dialog coaching som stöder delaktighet i branschens verksamhetsmiljö

Samhällspedagogik som stöd för individens och gruppernas lärande och agerande

– uppbyggnad av grunderna

I kursen ingår en närstudiedag som inledning till ämnesområdet (möjlighet att delta virtuellt), utvärdering av egen startnivå, kartläggning av färdighetsbehov och val av kursuppgifter, både individuella och grupp, vilka stöder läromålen. I kursen ingår även en uppgift där du utvärde- rar din egen lärprocess. Denna utförs i slutet av hela utbildningen.

Deltagarantal: 20 Kurs B

Färdigheter i kollaborativ- och aktivitetspedagogik 2sp

Innehåll och förverkligande:

Aktiverande, funktionella och skapande metoders tillämpning i fria bildningens undervisning- och handledningssituationer

Gemenskapens och gruppens betydelse och möjligheter i lärprocesser

Pedagogiska val grundade på målgrupp och målsättning

Strävan till jämlikhet och visande av uppskattning för mångfald, samt pedagogisk finkänslighet och respektfullt bemötande som pedagogisk färdighet

I kursen ingår två närstudiedagar, en i början och en i slutet (möjlighet att delta virtuellt). Mel- lan närstudiedagarna gör alla deltagare en individuell- eller en gruppuppgift, som baserar sig på individuella mål. Uppgiften kan t ex vara en lektionsplan eller ett förverkligande som utvär- deras, eller en samling av pedagogiska metoder, som stärker de egna färdigheterna. Arbetet med uppgifterna stöds genom handledning via nätet.

Deltagarantal: 20
Fortbildningens planerare och verkställare:

Janina Sjöstrand, lektor (Humak) janina.sjostrand@humak.fi, +358 400 349 207

Hanna Laitinen, projektchef och överlärare (Humak) hanna.laitinen@humak.fi, +358 400 349 389

Anmäl dig till fortbildningen via denna länk senast 15.11.2019: https://www.lyyti.in/fria_bildningen