Finlands riksdag. Foto: Wikidata.

Plock ur regeringsprogrammet

05.06.2019 kl. 13:43
Nu är det här, regeringsprogrammet.

Här är några citat direkt från programmet. Bildningsalliansens styrelse kommer att diskutera regeringsprogrammet på sitt styrelsemöte 10.6 i Tammerfors.

"Den svenskspråkiga utbildningens särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov (från småbarnspedagogiken till högskoleutbildningen) ska utredas på ett övergripande sätt
och ett långsiktigt åtgärdsprogram utarbetas i syfte att trygga jämlikheten."

"Läropliktsåldern höjs till 18 år. Läroplikten kan innefatta olika studie- och stödformer som kan inkluderas i examina på andra stadiet, bland annat tionde klasser, folkhögskolor, verkstadsverksamhet, rehabilitering och handledande utbildning."

"Det kommer att genomföras en parlamentarisk reform av det kontinuerliga lärandet som svarar på behovet att utveckla och förnya det egna kunnandet under hela livet. I helhetsöversynen ska det i fråga om hela utbildningsvägen beaktas att utbudet och finansieringen av utbildning, den sociala tryggheten, omställningsskyddet, utkomstskyddet
för arbetslösa, den frivilliga och arbetskraftspolitiska utbildningen samt identifieringen av kunnande ska anpassas till det nya systemet. Reformen av det kontinuerliga
lärandet genomförs i trepartssamarbete med utbildningsanordnarna."

Johanni