Sitra - Vilken typ av livslångt lärande vill vi ha i Finland?

11.02.2019 kl. 15:46

"Vi måste se till att var och en har möjlighet att utveckla sin kompetens i alla livssituationer. Dessa riktlinjer utstakar företrädare för den högsta ledningen inom utbildningen, arbetslivet och statsförvaltningen i sitt gemensamma ställningstagande.

Mot kompetensens tid -publikation (Kohti osaamisen aikaa) och dess fyra teser inkluderar visionen om det livslånga lärandets långsiktiga utveckling. Efter riksdagsvalet i vår hoppas man att ämnet blir centralt i nästa regeringsprogram." (STT info, 7.2.2019)

1 Vi lär oss genom hela livet

  • Utbildningen måste vara flexibel, mångsidig och kunna svara mot uppkomna behov snabbt
  • Alla ska ha förutsättningar att delta i kompetenshöjande verksamhet
  • Handledning av studerande blir central då man ska lotsas mellan olika utbildningar och inlärningsarenor (det här är redan ett faktum inom fri bildning vad gäller invandrarundervisningen men blir nu också aktuell för andra grupper som är utanför arbetslivet)
  • Valideringen blir viktig både ifråga om erkännande av tidigare inlärt men också ifrågan om ny kunskap. Det är inte enbart kunskap som ska valideras utan också färdigheter
  • Vilka möjligheter ger digitaliseringen för att skapa flexibla, inspirerande och mångsidiga sätt att lära sig genom livet? Vi jobbar inom fri bildning redan en del med digitaliseringen och de utmaningar den för med sig. Det vi kanske lite mer kunde fokusera på är att hitta innovativa möjligheter att använda digitaliseringens möjligheter i vår undervisning.

2 Grundläggande färdigheter och allmänbildning är till för alla

  • Hur kan vi främja vuxnas förutsättningar att komplettera sina grundläggande färdigheter och digitala kompetenser?
  • Konsten, kulturen, idrotten har en viktig roll för individens personliga utveckling men också för allmänbildningen.

3 Lärandet förnyar arbetslivet och arbetslivet lärandet

  • Har fria bildingen en roll här? Vilken är den?
  • Hur kan vi samarbete med arbetsliv och t.ex. yrkesutbildningen?

4 Finland når framgång genom kunnande och komptens

  • Lärandet är mycket mer än bara det som sker inom vårt skolsystem. Vi behöver luckra upp våra stela utbildningstrukturer samt inse att inlärning och lärande sker på många olika arenor under våra liv.

Sitras treåriga projekt "Osaamisen aika - Kompetensens tid" inleddes i oktober 2018 och 7.2 ordnades ett publikationstillfälle som webinarie där projektets fyra teser presenterades.

Läs mer

 

Marie