Inge Ekholm - årets fria bildare 2018

Riksdagens revisionsutskott: Fritt bildningsarbete har en viktig roll vid integration av nyanlända

25.01.2019 kl. 10:00
Riksdagens revisionsutskott har publicerat sitt betänkande i hur integrationen fungerar i Finland. I betänkandet anser man att det behövs göra stora förändringar inom integrationspolitiken. Betänkandet innehåller 11 förslag till ställningstagande.

Pressmeddelande 25.1.2019

Riksdagens revisionsutskott: Fritt bildningsarbete har en viktig roll vid integration av nyanlända

Riksdagens revisionsutskott har publicerat sitt betänkande i hur integrationen fungerar i Finland. I betänkandet anser man att det behövs göra stora förändringar inom integrationspolitiken. Betänkandet innehåller 11 förslag till ställningstagande. 

Revisionsutskottet anser att förutom myndigheter, har tredje sektorn och fria bildningen en viktig roll i integrationsarbetet. Den fria bildningen, bl.a. folkhögskolorna har snabbt och flexibelt erbjudit integrationstjänster, främst i form av integrationsutbildning.

Ett av fria bildningens bildningsuppdrag äratt anordna utbildning för invandrare och svara på de behov som finns hos målgruppen. Det här har bidragit till att det finns en bred sakkunskap om integration och integrationsutbildning inom den fria bildningen. Det utbud av utbildning och undervisning som finns för målgruppen är bred och mångsidig, allt från språk-och kultur till inlärning i arbete. Fria bildningen ordnar även grundläggande utbildning för vuxna och läs- och skrivfärdighetsundervisning. Fria bildningens samarbete med förbund och föreningar ger möjligheter till en helhetsmässig integration. 

Revisionsutskottets förslag till ställningstagande 11: Riksdagen förutsätter att regeringen ser till att tredje sektorn, det vill säga organisationerna och det fria bildningsarbetet, tar över en större andel av integreringen och att regeringen vidtar åtgärder för att omdefiniera arbetsfördelningen mellan myndigheterna och tredje sektorn.

I början av 2018 togs det inom den fria bildningens integrationsutbildning i bruk en ny finansieringsmodell. Utbildningen koncentrerar sig på läs- och skrivfärdighetsundervisning och språkstudier i svenska eller finska. Till utbildningen riktades ca 5 miljoner euro. Den här förändringen, vilket innebär 100% statsandelar för den här formen av utbildning, gav fria bildningen bättre möjligheter och förutsättningar att förverkliga integrationsutbildning. Bildningsalliansen och Finlands Folkhögskolförening poängterar att integration och inklusion av invandrare är ett centralt bildningsuppdrag för den fria bildningen. Bildningsalliansen och Finlands Folkhögskolförening vill ändå påpeka att för att förverkliga integrationsutbildningen använder våra läroinrättningar de prestationer som ingår i deras grundfinansiering. Det här betyder att tilläggsfinansieringen i princip enbart täcker den del som skulle vara studieavgifter för den studerande. För att revisionsutskottets förslag till ställningstagande ska kunna förverkligas behöver finansieringen för den här målgruppen särskiljas från basfinansieringen, vilket skulle betyda tilläggsprestationer för de utbildningsanordnare som har integrationsutbildning.

Fritt bildningsarbete erbjuder flexibla utbildningsstigar som tar hänsyn till såväl samhällets och arbetslivets  som individens behov. Den fria bildningen har strukturer och kompetens för att förverkliga invandrarutbildning. Utbildningarna och verksamheten utvecklas ständigt i samarbete med myndigheter, arbetsliv och organisationer. 

 

Tilläggsuppgifter:

Bildningsalliansen, verksamhetsledare Henrika Nordin, 044 3531813, henrika.nordin@bildningsalliansen.fi

Kansanopistoyhdistys, toiminnanjohtaja Tytti Pantsar, 044 5318000, tytti.pantsar@kansanopistot.fi

 

Henrika Nordin