Inge Ekholm - årets fria bildare 2018

Språk- och invandrarutbildningen inom fritt bildningsarbete stöder utvecklingen av studiefärdigheter

10.09.2018 kl. 09:27

Språk- och invandrarutbildningen inom fritt bildningsarbete är effektiv och stöder utvecklingen av studiefärdigheter och ingång till arbetsliv

 

OECD publicerade 5.9.2018 en rapport kring den finländska integrationspolitiken och dess framgång. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen lyfte i sin kolumn 5.9 fram det bildningsuppdrag som har riktats till fritt bildningsarbete och vars mål är att främja nyanländas integration. Ministern nämnde åtgärden som en av de mest centrala inom integrationspolitiken.

 

Statsminister Sipilä beslöt i april 2017 att det inom fritt bildningsarbete ska skapas en ny utbildningsmodell som svarar mot de behov nyanlända har ifråga om integration.  Den här formen av invandrarutbildning är sedan början av det här året 100% statsandelsfinansierad för de studerande som har den insatt i sin integrationsplan.

 

Fritt bildningsarbete har under många år ansett invandrarundervisningen vara ett viktigt bildningsuppdrag och de nyanlända som en central målgrupp inom verksamheten. Inom fria bildningen har det uppstått en gedigen specialkunskap kring integrationsfrågor och invandrarundervisning. Bildningsalliansen och Finlands Folkhögskolförening poängterar att integration av nyanlända är en central del av den fria bildningens uppdrag. I och med möjligheten till 100% statsandelsfinansiering för den här målgruppen, har våra möjligheter att ta oss an uppdraget förbättrats.

 

Undervisningsminister Grahn-Laasonen påpekar i sin kolumn att nyanländas väg till utbildning och yrke fortfarande är för långsam och ineffektiv. Nyanlända får ofta vänta rätt länge på att kunna få ta ta del av relevant utbildning. Den undervisning som erbjuds inom den fria bildningen ger möjligheter till att skapa individuella studieplaner och stigar för den studerande. Fria bildningen kan skapa utbildningar som tar i beaktande individens behov och på det sättet göra vägen från studier till arbetsliv smidigare.

 

Rapporten från OECD lägger speciellt fokus på kvinnors möjligheter till studier och integration. I rapporten framkommer att det i Finland, jämfört med andra länder, finns en stor skillnad mellan finländska och nyanlända kvinnors möjlighet till utbildning och det i sin tur bidrar till skillnader i utbildningsnivån. Bildningsalliansen och Finlands Folkhögskolförening anser att nyanlända kvinnor ska ha tillgång till utbildning som främjar fortsatta studier. De kvinnor som redan använt sin integrationstid behöver också få möjlighet till studier. Det här gäller speciellt dem som varit hemmaförälder. För tillfället kan fritt bildningsarbete endast få 100% statsandelsfinansiering för dem som har integrationstid kvar.

 

Studier och studiestigar som kan påbörjas relativt snabbt efter att man anlänt till ett land, försnabbar alltid integrationsprocessen och förbättrar individens möjligheter att studera vidare till yrke eller få sysselsättning. I den invandrarutbildning som sker inom fritt bildningsarbete stöds både den kulturella integrationen och språkinlärningen.  Inom folkhögskolornas Nutukka-program integrerades ensamkommande, minderåriga ungdomar (16-17 år) genom stödboende och utbildning som främjade integrationen. Ungefär åtta månader efter att ungdomarna hade anlänt till Finland hade de uppnått språknivån B1.1 verbalt (finska) medan ca 30 % av dem hade nått nivån A2.1-A2.2. Värt att nämna är att 90 % av de unga ansåg sig ha fått vänner under sin tid på folkhögskola. Alla hade en plan för kommande studier och 95 % av de studerande upplevde att de hade goda möjligheter att studera och arbeta i Finland i framtiden.

 

Det är viktigt att de beslut som görs angående integration sker på basen av de val individen önskar och att det sker i tätt samarbete med regionala utbildningsaktörer och övriga som erbjuder tjänster till nyanlända. Utbildningsarrangörerna borde tas med i planeringen av individens integration. Även den finansiering som fördelas för integrations- och övrig utbildning borde forma en helhet och inte vara splittrad mellan olika förvaltningsområden. Utbildning riktad till invandrare borde i huvudsak ske via statsandelsfinansierad utbildning. Eftersom det ofta är frågan om vuxna och personer med familj som studerar inom de olika formerna av invandrarutbildning ska deras utkomst vara garanterad. Det är en förutsättning för att få dem att delta i utbildning.

 

Invandrarutbildningen inom fritt bildningsarbete erbjuder flexibla utbildningsstigar som beaktar samhällets, yrkeslivets samt individens behov och därmed främjar en holistisk integration. Fritt bildningsarbete har färdiga strukturer för att förverkliga undervisning för nyanlända. Utbildningsarrangörerna utvecklar kontinuerligt verksamheten. Det här görs i tätt samarbete med myndigheter, arbetsliv och medborgarsamhället. De möjligheter som finns inom fria bildningen att främja en holistisk integration borde utnyttjas till fullo.

 

Tilläggsuppgifter:

Bildningsalliansen rf, verksamhetsledare Henrika Nordin, 044 3531813, henrika.nordin@bildningsalliansen.fi

 

Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskoleförening ry, verksamhetsledare Tytti Pantsar, 044 5318000, tytti.pantsar@kansanopistot.fi


 
Henrika Nordin