Rapporter

Utvärdering av Projektet Integration på svenska. Är integrationsspråket individens, kommunens eller statens val? (Astrid Thors, 2018)

Är integrationsspråket individens, kommunens eller statens val? Slutrapport över projektet Integration på svenska vid Kommunförbundet (Liselott Sundbäck, 2017)

Invandrare och invandrarutbildning inom fri bildning (rapporten är på finska)

Körsång i Svenskfinland - en kartläggning av Hanna Kronqvist (2014)
En kartläggning om den finlandssvenska körverksamheten. 


Teacher and Leader Effectiveness in High-Performing Education Systems (2011)

Äldre svenskar och Internet 2010 En utredning om äldres användning av och attityder till Internet

Statsrådets redogörelse till riksdagen om kulturens framtid (2010)

Kjell Herberts (2010): FRISBI-utredningen. En analys av framtida utmaningar och nya strukturer inom det fria bildningsarbetet i Svenskfinland

Kartläggning av svenskundervisningen för invandrare (2008)

Egentliga finlands vuxenutbildningsstrategi 2009-2015

Undervisnings-och  kulturministeriet (2010): Aikuiskoulutuksen vuosikirja. Tilastotietoja aikuisten opiskelusta 2007

Sitras rapport Elinvoimainen Suomi, på finska, ett resultat av utvecklingsprojektet Suomen elinvoiman lähteet

Undervisnings- och kulturministeriet: Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Promemoria gällande övergång till utbildning och slutförande av studier (Powerpoint-presentation av samma rapport) 

Europeiska unionen: Europa 2020. En strategi för smart och hållbar utveckling för alla

Undervisningsrådet: Vapaan sivistystyön vuosien 2005–2008 hankkeiden vaikuttavuus, på finska (Effekterna av projekten inom den fria bildningen under åren 2005-2008)

Undervisningsministeriet: Fostran till globalt ansvar. Slutrapport från styrgruppen för projektet om globalt ansvar

Undervisningsministeriet: Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntakehittäminen. Förberedningsgruppens mellanrapport

Arbets- och näringsministeriet: Finlands regionstrategi 2020 (på finska)

Nordiska ministerrådet: Strategi för barn och unga i Norden