Rapporter

Invandrare och invandrarutbildning inom fri bildning (rapporten är på finska)

Körsång i Svenskfinland - en kartläggning av Hanna Kronqvist (2014)
En kartläggning om den finlandssvenska körverksamheten. 


Teacher and Leader Effectiveness in High-Performing Education Systems (2011)

Äldre svenskar och Internet 2010 En utredning om äldres användning av och attityder till Internet

Statsrådets redogörelse till riksdagen om kulturens framtid (2010)

Kjell Herberts (2010): FRISBI-utredningen. En analys av framtida utmaningar och nya strukturer inom det fria bildningsarbetet i Svenskfinland

Kartläggning av svenskundervisningen för invandrare (2008)

Egentliga finlands vuxenutbildningsstrategi 2009-2015

Undervisnings-och  kulturministeriet (2010): Aikuiskoulutuksen vuosikirja. Tilastotietoja aikuisten opiskelusta 2007

Sitras rapport Elinvoimainen Suomi, på finska, ett resultat av utvecklingsprojektet Suomen elinvoiman lähteet

Undervisnings- och kulturministeriet: Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Promemoria gällande övergång till utbildning och slutförande av studier (Powerpoint-presentation av samma rapport) 

Europeiska unionen: Europa 2020. En strategi för smart och hållbar utveckling för alla

Undervisningsrådet: Vapaan sivistystyön vuosien 2005–2008 hankkeiden vaikuttavuus, på finska (Effekterna av projekten inom den fria bildningen under åren 2005-2008)

Undervisningsministeriet: Fostran till globalt ansvar. Slutrapport från styrgruppen för projektet om globalt ansvar

Undervisningsministeriet: Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntakehittäminen. Förberedningsgruppens mellanrapport

Arbets- och näringsministeriet: Finlands regionstrategi 2020 (på finska)

Nordiska ministerrådet: Strategi för barn och unga i Norden